ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[άρθρα 2(1), 7(2), 8 και 10]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Μέρος Α

Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων που απορρέουν από νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η κατηγορία αυτή διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Κοινοποίηση για πλοία κατά τον κατάπλου σε λιμένες των κρατών μελών ή τον απόπλου από αυτούς:

Άρθρο 4 της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της Οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011.

2. Συνοριακοί έλεγχοι προσώπων:

Άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006.

3. Κοινοποίηση επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων που ευρίσκονται επί του πλοίου:

Άρθρο 13 της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης.

4. Κοινοποίηση αποβλήτων και καταλοίπων:

Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008.

5. Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια:

Άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009.

Έως ότου εγκριθεί εναρμονισμένο έντυπο σε διεθνές επίπεδο, αναφορικά με τη διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του Άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, χρησιμοποιείται το προσάρτημα του Παραρτήματος της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ. Το έντυπο μπορεί να διαβιβάζεται ηλεκτρονικά.

6. Συνοπτική διασάφηση εισόδου:

Άρθρο 36α του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και Άρθρο 87 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008.

 

Μέρος Β

Έντυπα FAL και διατυπώσεις που απορρέουν από διεθνείς νομικές πράξεις

Η κατηγορία αυτή διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τη σύμβαση FAL και άλλες σχετικές διεθνείς νομικές πράξεις.

1. Έντυπο FAL 1: Γενικό Δηλωτικό.

2. Έντυπο FAL 2: Δηλωτικό Φορτίου.

3. Έντυπο FAL 3: Δηλωτικό εφοδίων πλοίου.

4. Έντυπο FAL 4: Δηλωτικό προσωπικών ειδών πληρώματος:

Νοείται ότι, κατά τον απόπλου, δεν απαιτείται η προσκόμισή του.

5. Έντυπο FAL 5: Κατάσταση πληρώματος:

Νοείται ότι, όταν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν τη χορήγηση πληροφοριών σχετικά με το πλήρωμα ενός πλοίου κατά τον απόπλου του, γίνεται αποδεκτό κατά τον απόπλου το αντίγραφο της κατάστασης πληρώματος που υποβλήθηκε κατά τον κατάπλου, εάν υπογραφεί εκ νέου και επικυρωθεί προκειμένου να επισημανθεί οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό και τη σύνθεση του πληρώματος ή προκειμένου να επισημανθεί ότι δεν έχει επέλθει καμιά σχετική μεταβολή.

6. Έντυπο FAL 6: Κατάσταση επιβατών.

7. Έντυπο FAL 7: Δηλωτικό επικίνδυνων ειδών.

8. Ναυτιλιακό δηλωτικό υγείας.

Μέρος Γ

Άλλες σχετικές ημεδαπές νομοθετικές πράξεις

Άρθρο 12(1) του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμου.