Προοίμιο

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ»,

η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου ή/και Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις»∙

«αρμόδιες αρχές» περιλαμβάνει την Αρχή, τα Τμήματα, την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, τις Ιατρικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας∙

«Αρχή» σημαίνει την Αρχή Λιμένων Κύπρου την καθιδρυομένη δυνάμει του άρθρου 4 του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων» σημαίνει τις πληροφορίες οι οποίες ορίζονται στο Παράρτημα, και οι οποίες όταν απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές, πρέπει να χορηγούνται για διοικητικούς και διαδικαστικούς σκοπούς, κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου ενός πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας∙

«έντυπα FAL» σημαίνει τα τυποποιημένα έντυπα που προβλέπει η Σύμβαση FAL, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, το κείμενο των οποίων είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό∙

«ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων» σημαίνει τη διαδικασία διαβίβασης πληροφοριών που έχουν υποστεί ψηφιακή κωδικοποίηση, με χρήση αναθεωρήσιμου δομημένου μορφότυπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές∙

«ΔΝΟ» σημαίνει το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας»∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 265/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με θεώρηση μακράς διαρκείας∙

«Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως διορθώθηκε∙

«Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφτηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, ως εκάστοτε τροποποιείται∙

«λιμένες της Δημοκρατίας» σημαίνει λιμένες που βρίσκονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας, όπως αυτοί εκάστοτε καθορίζονται με διάταγμα το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό κατόπιν σχετικής εισήγησης της Αρχής και το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙

«Οδηγία 2002/59/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011∙

«Οδηγία 2010/65/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2002/6/ΕΚ∙

«ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή πλοίου (bareboat charterer), ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα παρεπόμενα καθήκοντα, ευθύνες και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο, και περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο∙

«πλοίο» σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος, που είναι θαλασσοπλοούν∙

«πλοίαρχος» σημαίνει πρόσωπο που έχει τη διακυβέρνηση πλοίου∙

«Σύστημα SafeSeaNet» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) Νόμων του 2004 έως 2012, όπως τροποποιήθηκαν με διάταγμα∙

«Σύμβαση FAL» σημαίνει τη Σύμβαση του ΔΝΟ περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως, όπως αυτή εγκρίθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη για τη Διευκόλυνση των Θαλάσσιων Ταξιδιών και Μεταφορών της 9ης Απριλίου 1965, και που κυρώθηκε διά του περί της Συμβάσεως περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως του 1965 και των Τροποποιήσεων της του 1969 έως 1996 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2003, ως η Σύμβαση αυτή έχει στην εκάστοτε ενημερωμένη έκδοσή της, και ισχύει κατόπιν τροποποιήσεών της, το κείμενο της οποίας είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό∙

«Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας» σημαίνει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων∙

«Τμήματα» σημαίνει το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων που εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές για πλοία κατά τον κατάπλου σε ή/και τον απόπλου από λιμένες της Δημοκρατίας.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε πλοία που απαλλάσσονται από τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων δυνάμει του κυπριακού δικαίου ή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινοποίηση πριν από τον κατάπλου σε ή/και απόπλου από λιμένες

4.-(1) Ο πλοίαρχος ή/και κάθε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου κοινοποιεί πριν από τον κατάπλου σε λιμένα της Δημοκρατίας τις πληροφορίες που συνιστούν διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων στις αρμόδιες αρχές -

(α) τουλάχιστον 24 ώρες πριν ∙ ή

(β) το αργότερο τη στιγμή που το πλοίο αναχωρεί από τον προηγούμενο λιμένα, εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες ∙ ή

(γ) εάν ο λιμένας κατάπλου είναι άγνωστος ή τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αμέσως μόλις η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη.

(2) Το εδάφιο (1) εφαρμόζεται τηρουμένων συγκεκριμένων διατάξεων περί κοινοποίησης οι οποίες προβλέπονται σε εφαρμοστέες νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς νομικές πράξεις οι οποίες εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές και είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων διατάξεων περί ελέγχου προσώπων και εμπορευμάτων.

(3) Ο πλοίαρχος ή/και κάθε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου κοινοποιεί έγκαιρα, πριν από τον απόπλου από λιμένα της Δημοκρατίας, τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων στις αρμόδιες αρχές.

Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων

5.-(1)(α) Οι αρμόδιες αρχές αποδέχονται την εκπλήρωση των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων με ηλεκτρονικό μορφότυπο και τη διαβίβασή τους μέσω ενιαίας θυρίδας.

(β) Η παράγραφος (α) τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015.

(2) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) ενιαία θυρίδα που συνδέει το Σύστημα SafeSeaNet, το ηλεκτρονικό τελωνείο και τα άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, είναι ο τόπος ο οποίος, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, όλες οι πληροφορίες δηλώνονται μια φορά και διατίθενται στις διάφορες αρμόδιες αρχές και στα κράτη μέλη.

(3) Με την επιφύλαξη του ηλεκτρονικού μορφότυπου που καθορίζεται στη Σύμβαση FAL, ο μορφότυπος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πρέπει να συνάδει με τα διαλαμβάνομενα στο άρθρο 6.

(4) Όταν οι νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων και εφόσον απαιτείται για την καλή λειτουργία της ενιαίας θυρίδας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), το ηλεκτρονικό μορφότυπο πρέπει να είναι διαλειτουργικό, προσβάσιμο και συμβατό με το Σύστημα SafeSeaNet και κατά περίπτωση με το ηλεκτρονικό σύστημα που προβλέπει η Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ.

(5) Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τα τελωνεία και το συνοριακό έλεγχο του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006, οι αρμόδιες αρχές διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς και ενημερώνουν την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με τη χρήση των μεθόδων που καθορίζονται στην Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ.

Ανταλλαγή δεδομένων

6.-(1)(α) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων, οι οποίες ορίζονται σε νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διαθέσιμες στο εθνικό Σύστημα SafeSeaNet και συναφή μέρη των εν λόγω πληροφοριών είναι διαθέσιμα μέσω του Συστήματος SafeSeaNet σε άλλα κράτη μέλη.

(β) Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008.

(2) Οι αρμόδιες αρχές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που λαμβάνονται και οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1), κατόπιν γραπτής διαβούλευσης με το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, ως Διαχειριστή του εθνικού Συστήματος SafeSeaNet.

(3) Ο ψηφιακός μορφότυπος των μηνυμάτων που πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού Συστήματος SafeSeaNet είναι αυτός που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 23Α των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) Νόμων του 2004 έως 2012, όπως τροποποιήθηκαν με διάταγμα.

(4) Οι αρμόδιες αρχές έχουν εξουσία να παρέχουν σχετική πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είτε μέσω της ημεδαπής ενιαίας θυρίδας μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής δεδομένων ή μέσω του εθνικού Συστήματος SafeSeaNet.

Πληροφορίες που περιέχονται στα έντυπα FAL

7.-(1) Οι αρμόδιες αρχές αποδέχονται έντυπα FAL για την εκπλήρωση των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν εξουσία να αποδέχονται την μέσω έντυπου μορφότυπου παροχή πληροφοριών, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνον μέχρι την 1η Ιουνίου 2015.

(2) Οι αρμόδιες αρχές αποδέχονται με ηλεκτρονικά μέσα την παροχή πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται από νομοθεσίες που αναφέρονται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος.

Εξαιρέσεις από τη διαβίβαση πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα έντυπα FAL και τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων που απορρέουν από νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Τα πλοία τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) Νόμων του 2004 έως 2012, όπως έχουν τροποποιηθεί με διάταγμα, και δραστηριοποιούνται μεταξύ λιμένων που βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να προέρχονται από, να καταπλέουν ή να κατευθύνονται σε λιμένα που βρίσκεται εκτός του εν λόγω εδάφους ή σε ελεύθερη ζώνη που υπόκειται σε έλεγχο τύπου Ι δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας, εξαιρούνται από τη διαβίβαση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα έντυπα FAL, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δυνατότητας να ζητά η Δημοκρατία πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στα έντυπα FAL που φαίνονται στα σημεία 1 μέχρι 6 του Μέρους Β του Παραρτήματος και οι οποίες είναι αναγκαίες για την προστασία της εσωτερικής τάξης και ασφάλειας και την επιβολή της τελωνειακής, φορολογικής, μεταναστευτικής, περιβαλλοντικής ή υγειονομικής νομοθεσίας.

Εμπιστευτικότητα

9.-(1) Σε περίπτωση που κατά τον παρόντα Νόμο διαβιβάζονται εμπορικού ή άλλου εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορίες, κανένα πρόσωπο το οποίο έχει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες δεν τις αποκαλύπτει ή διαβιβάζει, παρά μόνο όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(2) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση που επιβάλλει το εδάφιο (1) -

(α) διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400)∙ και

(β) προκειμένου περί δημόσιου υπαλλήλου, διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο τιμωρείται κατά τα διαλαμβανόμενα στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Σε περίπτωση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (2), αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι αποκάλυψε ή διαβίβασε πληροφορία για σκοπούς απόδειξης στα πλαίσια ποινικής ή πολιτικής διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου.

(4) Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Διατάγματα

10.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει οποιοδήποτε διάταγμα το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2.

(2) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί ή/και αντικαθιστά το Παράρτημα, με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη λειτουργία ή εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, που αφορά στις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και τον απόπλου από λιμένες της Δημοκρατίας.

(4) Η έκδοση διαταγμάτων δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(5) Τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτά διαφορετικά.

Κατάργηση

11. Ο περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου σε ή/και τον Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας Νόμος του 2003 καταργείται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[άρθρα 2(1), 7(2), 8 και 10]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Μέρος Α

Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων που απορρέουν από νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η κατηγορία αυτή διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Κοινοποίηση για πλοία κατά τον κατάπλου σε λιμένες των κρατών μελών ή τον απόπλου από αυτούς:

Άρθρο 4 της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της Οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011.

2. Συνοριακοί έλεγχοι προσώπων:

Άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006.

3. Κοινοποίηση επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων που ευρίσκονται επί του πλοίου:

Άρθρο 13 της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης.

4. Κοινοποίηση αποβλήτων και καταλοίπων:

Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008.

5. Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια:

Άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009.

Έως ότου εγκριθεί εναρμονισμένο έντυπο σε διεθνές επίπεδο, αναφορικά με τη διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του Άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, χρησιμοποιείται το προσάρτημα του Παραρτήματος της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ. Το έντυπο μπορεί να διαβιβάζεται ηλεκτρονικά.

6. Συνοπτική διασάφηση εισόδου:

Άρθρο 36α του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και Άρθρο 87 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008.

 

Μέρος Β

Έντυπα FAL και διατυπώσεις που απορρέουν από διεθνείς νομικές πράξεις

Η κατηγορία αυτή διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τη σύμβαση FAL και άλλες σχετικές διεθνείς νομικές πράξεις.

1. Έντυπο FAL 1: Γενικό Δηλωτικό.

2. Έντυπο FAL 2: Δηλωτικό Φορτίου.

3. Έντυπο FAL 3: Δηλωτικό εφοδίων πλοίου.

4. Έντυπο FAL 4: Δηλωτικό προσωπικών ειδών πληρώματος:

Νοείται ότι, κατά τον απόπλου, δεν απαιτείται η προσκόμισή του.

5. Έντυπο FAL 5: Κατάσταση πληρώματος:

Νοείται ότι, όταν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν τη χορήγηση πληροφοριών σχετικά με το πλήρωμα ενός πλοίου κατά τον απόπλου του, γίνεται αποδεκτό κατά τον απόπλου το αντίγραφο της κατάστασης πληρώματος που υποβλήθηκε κατά τον κατάπλου, εάν υπογραφεί εκ νέου και επικυρωθεί προκειμένου να επισημανθεί οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό και τη σύνθεση του πληρώματος ή προκειμένου να επισημανθεί ότι δεν έχει επέλθει καμιά σχετική μεταβολή.

6. Έντυπο FAL 6: Κατάσταση επιβατών.

7. Έντυπο FAL 7: Δηλωτικό επικίνδυνων ειδών.

8. Ναυτιλιακό δηλωτικό υγείας.

Μέρος Γ

Άλλες σχετικές ημεδαπές νομοθετικές πράξεις

Άρθρο 12(1) του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμου.