Κοινοποίηση πριν από τον κατάπλου σε ή/και απόπλου από λιμένες

4.-(1) Ο πλοίαρχος ή/και κάθε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου κοινοποιεί πριν από τον κατάπλου σε λιμένα της Δημοκρατίας τις πληροφορίες που συνιστούν διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων στις αρμόδιες αρχές -

(α) τουλάχιστον 24 ώρες πριν ∙ ή

(β) το αργότερο τη στιγμή που το πλοίο αναχωρεί από τον προηγούμενο λιμένα, εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες ∙ ή

(γ) εάν ο λιμένας κατάπλου είναι άγνωστος ή τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αμέσως μόλις η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη.

(2) Το εδάφιο (1) εφαρμόζεται τηρουμένων συγκεκριμένων διατάξεων περί κοινοποίησης οι οποίες προβλέπονται σε εφαρμοστέες νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς νομικές πράξεις οι οποίες εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές και είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων διατάξεων περί ελέγχου προσώπων και εμπορευμάτων.

(3) Ο πλοίαρχος ή/και κάθε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου κοινοποιεί έγκαιρα, πριν από τον απόπλου από λιμένα της Δημοκρατίας, τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων στις αρμόδιες αρχές.