Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων

5.-(1)(α) Οι αρμόδιες αρχές αποδέχονται την εκπλήρωση των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων με ηλεκτρονικό μορφότυπο και τη διαβίβασή τους μέσω ενιαίας θυρίδας.

(β) Η παράγραφος (α) τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015.

(2) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) ενιαία θυρίδα που συνδέει το Σύστημα SafeSeaNet, το ηλεκτρονικό τελωνείο και τα άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, είναι ο τόπος ο οποίος, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, όλες οι πληροφορίες δηλώνονται μια φορά και διατίθενται στις διάφορες αρμόδιες αρχές και στα κράτη μέλη.

(3) Με την επιφύλαξη του ηλεκτρονικού μορφότυπου που καθορίζεται στη Σύμβαση FAL, ο μορφότυπος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πρέπει να συνάδει με τα διαλαμβάνομενα στο άρθρο 6.

(4) Όταν οι νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων και εφόσον απαιτείται για την καλή λειτουργία της ενιαίας θυρίδας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), το ηλεκτρονικό μορφότυπο πρέπει να είναι διαλειτουργικό, προσβάσιμο και συμβατό με το Σύστημα SafeSeaNet και κατά περίπτωση με το ηλεκτρονικό σύστημα που προβλέπει η Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ.

(5) Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τα τελωνεία και το συνοριακό έλεγχο του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006, οι αρμόδιες αρχές διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς και ενημερώνουν την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με τη χρήση των μεθόδων που καθορίζονται στην Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ.