Ανταλλαγή δεδομένων

6.-(1)(α) Οι πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων, οι οποίες ορίζονται σε νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διαθέσιμες στο εθνικό Σύστημα SafeSeaNet και συναφή μέρη των εν λόγω πληροφοριών είναι διαθέσιμα μέσω του Συστήματος SafeSeaNet σε άλλα κράτη μέλη.

(β) Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008.

(2) Οι αρμόδιες αρχές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που λαμβάνονται και οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1), κατόπιν γραπτής διαβούλευσης με το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, ως Διαχειριστή του εθνικού Συστήματος SafeSeaNet.

(3) Ο ψηφιακός μορφότυπος των μηνυμάτων που πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού Συστήματος SafeSeaNet είναι αυτός που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 23Α των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) Νόμων του 2004 έως 2012, όπως τροποποιήθηκαν με διάταγμα.

(4) Οι αρμόδιες αρχές έχουν εξουσία να παρέχουν σχετική πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είτε μέσω της ημεδαπής ενιαίας θυρίδας μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής δεδομένων ή μέσω του εθνικού Συστήματος SafeSeaNet.