Πληροφορίες που περιέχονται στα έντυπα FAL

7.-(1) Οι αρμόδιες αρχές αποδέχονται έντυπα FAL για την εκπλήρωση των διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν εξουσία να αποδέχονται την μέσω έντυπου μορφότυπου παροχή πληροφοριών, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνον μέχρι την 1η Ιουνίου 2015.

(2) Οι αρμόδιες αρχές αποδέχονται με ηλεκτρονικά μέσα την παροχή πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται από νομοθεσίες που αναφέρονται στο Μέρος Γ του Παραρτήματος.