Εξαιρέσεις από τη διαβίβαση πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα έντυπα FAL και τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων που απορρέουν από νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Τα πλοία τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) Νόμων του 2004 έως 2012, όπως έχουν τροποποιηθεί με διάταγμα, και δραστηριοποιούνται μεταξύ λιμένων που βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να προέρχονται από, να καταπλέουν ή να κατευθύνονται σε λιμένα που βρίσκεται εκτός του εν λόγω εδάφους ή σε ελεύθερη ζώνη που υπόκειται σε έλεγχο τύπου Ι δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας, εξαιρούνται από τη διαβίβαση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα έντυπα FAL, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δυνατότητας να ζητά η Δημοκρατία πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στα έντυπα FAL που φαίνονται στα σημεία 1 μέχρι 6 του Μέρους Β του Παραρτήματος και οι οποίες είναι αναγκαίες για την προστασία της εσωτερικής τάξης και ασφάλειας και την επιβολή της τελωνειακής, φορολογικής, μεταναστευτικής, περιβαλλοντικής ή υγειονομικής νομοθεσίας.