Εμπιστευτικότητα

9.-(1) Σε περίπτωση που κατά τον παρόντα Νόμο διαβιβάζονται εμπορικού ή άλλου εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορίες, κανένα πρόσωπο το οποίο έχει πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες δεν τις αποκαλύπτει ή διαβιβάζει, παρά μόνο όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(2) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση που επιβάλλει το εδάφιο (1) -

(α) διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400)∙ και

(β) προκειμένου περί δημόσιου υπαλλήλου, διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο τιμωρείται κατά τα διαλαμβανόμενα στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Σε περίπτωση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (2), αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι αποκάλυψε ή διαβίβασε πληροφορία για σκοπούς απόδειξης στα πλαίσια ποινικής ή πολιτικής διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου.

(4) Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.