Διατάγματα

10.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει οποιοδήποτε διάταγμα το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 2.

(2) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί ή/και αντικαθιστά το Παράρτημα, με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη λειτουργία ή εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, που αφορά στις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και τον απόπλου από λιμένες της Δημοκρατίας.

(4) Η έκδοση διαταγμάτων δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(5) Τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτά διαφορετικά.