Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων που εφαρμόζονται στις θαλάσσιες μεταφορές για πλοία κατά τον κατάπλου σε ή/και τον απόπλου από λιμένες της Δημοκρατίας.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε πλοία που απαλλάσσονται από τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων δυνάμει του κυπριακού δικαίου ή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.