Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις»∙

«αρμόδιες αρχές» περιλαμβάνει την Αρχή, τα Τμήματα, την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, τις Ιατρικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας∙

«Αρχή» σημαίνει την Αρχή Λιμένων Κύπρου την καθιδρυομένη δυνάμει του άρθρου 4 του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων» σημαίνει τις πληροφορίες οι οποίες ορίζονται στο Παράρτημα, και οι οποίες όταν απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές, πρέπει να χορηγούνται για διοικητικούς και διαδικαστικούς σκοπούς, κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου ενός πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας∙

«έντυπα FAL» σημαίνει τα τυποποιημένα έντυπα που προβλέπει η Σύμβαση FAL, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, το κείμενο των οποίων είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό∙

«ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων» σημαίνει τη διαδικασία διαβίβασης πληροφοριών που έχουν υποστεί ψηφιακή κωδικοποίηση, με χρήση αναθεωρήσιμου δομημένου μορφότυπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές∙

«ΔΝΟ» σημαίνει το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας»∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 265/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με θεώρηση μακράς διαρκείας∙

«Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως διορθώθηκε∙

«Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφτηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, ως εκάστοτε τροποποιείται∙

«λιμένες της Δημοκρατίας» σημαίνει λιμένες που βρίσκονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας, όπως αυτοί εκάστοτε καθορίζονται με διάταγμα το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό κατόπιν σχετικής εισήγησης της Αρχής και το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙

«Οδηγία 2002/59/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011∙

«Οδηγία 2010/65/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2002/6/ΕΚ∙

«ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή πλοίου (bareboat charterer), ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα παρεπόμενα καθήκοντα, ευθύνες και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο, και περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο∙

«πλοίο» σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος, που είναι θαλασσοπλοούν∙

«πλοίαρχος» σημαίνει πρόσωπο που έχει τη διακυβέρνηση πλοίου∙

«Σύστημα SafeSeaNet» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) Νόμων του 2004 έως 2012, όπως τροποποιήθηκαν με διάταγμα∙

«Σύμβαση FAL» σημαίνει τη Σύμβαση του ΔΝΟ περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως, όπως αυτή εγκρίθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη για τη Διευκόλυνση των Θαλάσσιων Ταξιδιών και Μεταφορών της 9ης Απριλίου 1965, και που κυρώθηκε διά του περί της Συμβάσεως περί Διευκολύνσεως της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κινήσεως του 1965 και των Τροποποιήσεων της του 1969 έως 1996 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2003, ως η Σύμβαση αυτή έχει στην εκάστοτε ενημερωμένη έκδοσή της, και ισχύει κατόπιν τροποποιήσεών της, το κείμενο της οποίας είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό∙

«Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας» σημαίνει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων∙

«Τμήματα» σημαίνει το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.