Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου ή/και Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας Νόμος του 2012.