Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής.

5.-(1) Η Επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και δύο άλλα κανονικά μέλη, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του Υπουργού. Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει επιπλέον και δύο αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7).

(2)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ως Πρόεδρο και δύο άλλα κανονικά μέλη της Επιτροπής, πρόσωπα προτεινόμενα από τον Υπουργό, τα οποία κατέχουν συνδυαστικά, ως ομάδα, ειδικευμένη γνώση και εκτενή πείρα σε ναυτιλιακά θέματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση ή/και επιθεώρηση πλοίων, διερεύνηση ατυχημάτων στη βιομηχανία γενικότερα καθώς, επίσης, νομική κατάρτιση.

(β) Ο Πρόεδρος και τα δύο άλλα κανονικά μέλη της Επιτροπής υπηρετούν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Το καθεστώς απασχόλησης του Προέδρου και των δύο άλλων κανονικών μελών δύναται να διαφοροποιηθεί από μερική σε πλήρη απασχόληση με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Δεν επιτρέπεται στον Πρόεδρο, στα δύο άλλα κανονικά μέλη και στα δύο αναπληρωματικά μέλη να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, δυνάμενο να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης τους κατά την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής. Σε δε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε τέτοιο συμφέρον του Προέδρου ή άλλου κανονικού ή αναπληρωματικού μέλους, ο Πρόεδρος ή το άλλο μέλος έχει υποχρέωση να το δηλώσει στον Υπουργό και στα λοιπά μέλη της Επιτροπής και να αυτοεξαιρεθεί από την σχετική εργασία της Επιτροπής.

(4) Η θητεία του Προέδρου και των δύο άλλων κανονικών μελών της Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μόνο μία φορά, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2).

(5)(α) Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή άλλου κανονικού μέλους της Επιτροπής κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού, προβαίνει στο διορισμό νέου Προέδρου ή άλλου νέου μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Προέδρου ή του μέλους, ανάλογα με την περίπτωση, του οποίου η θέση έχει κενωθεί, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2). Η θητεία του Προέδρου ή άλλου μέλους της Επιτροπής, που διορίζεται δυνάμει της παρούσας παραγράφου, δύναται να ανανεωθεί μέχρι δύο φορές.

(β) Η τυχόν κενή θέση του Προέδρου ή άλλου κανονικού μέλους της Επιτροπής δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότησή της και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.

(γ)(i) Σε περίπτωση που η θέση κανονικού μέλους της Επιτροπής, πλην του Προέδρου, κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του, μέχρι το διορισμό νέου μέλους δυνάμει της παραγράφου (α), στην Επιτροπή συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος, το οποίο διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (7) για το μέλος του οποίου η θέση έχει κενωθεί.

(ii) Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας του, μέχρι το διορισμό νέου Προέδρου δυνάμει της παραγράφου (α), η Επιτροπή συνεχίζει να λειτουργεί με τα λοιπά κανονικά μέλη της, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7).

(6) Σε περίπτωση που –

(α) ο Πρόεδρος κωλύεται προσωρινά στην άσκηση των καθηκόντων του από οποιαδήποτε αιτία, ή

(β) η θέση του Προέδρου είναι κενή, μέχρι το διορισμό νέου Προέδρου,

χρέη προεδρεύοντος εκτελεί το πρεσβύτερο κανονικό μέλος της Επιτροπής.

(7)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού, διορίζει ως αναπληρωματικό μέλος, για κάθε μέλος της Επιτροπής, πλην του Προέδρου, πρόσωπα με ειδικευμένη γνώση και εκτενή πείρα σε ναυτιλιακά θέματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση ή/και επιθεώρηση πλοίων ή, στη διερεύνηση ατυχημάτων στη βιομηχανία γενικότερα, καθώς, επίσης, με νομική κατάρτιση. Το αναπληρωματικό μέλος αναπληροί το μέλος της Επιτροπής στην άσκηση των καθηκόντων του –

(i) όταν το μέλος της Επιτροπής κωλύεται προσωρινά από οποιαδήποτε αιτίαֹ ή

(ii) κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (δ).

(β) Η θητεία των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται.

(γ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή σε συνεδρία της (στο εξής, «η τρέχουσα συνεδρία») απασχολείται με θέμα το οποίο την απασχόλησε σε προηγούμενη συνεδρία (στο εξής, «η προηγούμενη συνεδρία») και στην τρέχουσα συνεδρία συμμετέχει –

(i) κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου ή την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5), αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής το οποίο δεν συμμετείχε στην προηγούμενη συνεδρία, ή/ και

(ii) μέλος της Επιτροπής το οποίο δεν συμμετείχε στην προηγούμενη συνεδρία, είτε στην προηγούμενη συνεδρία συμμετείχε αντί αυτού το αναπληρωματικό του μέλος είτε όχι,

δεν επαναλαμβάνεται η διαδικασία και συζήτηση που προηγήθηκε στην προηγούμενη συνεδρία, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα οποιασδήποτε απόφασης της Επιτροπής επί του θέματος, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος ή, κατά περίπτωση, το αναπληρωματικό μέλος ενημερώνεται για τα πρακτικά και τα λοιπά στοιχεία της προηγούμενης συνεδρίας και αυτή του η ενημέρωση αναφέρεται στα πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίας.

(δ) Σε περίπτωση που, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής συμμετέχει σε συνεδρία της Επιτροπής κατά την οποία συζητείται ορισμένο θέμα, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει όπως το αναπληρωματικό μέλος συνεχίσει να αναπληροί το μέλος της Επιτροπής σε οποιαδήποτε ή όλες τις επόμενες συνεδρίες στις οποίες η Επιτροπή απασχολείται με το ίδιο θέμα.

(8) Ελάττωμα αναφορικά με το διορισμό του Προέδρου, άλλου μέλους ή αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότησή της και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.