Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

4.–(1)(α) Ιδρύεται ανεξάρτητη τριμελής Επιτροπή, καλούμενη «Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων», η οποία έχει τη συγκρότηση, τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα καθήκοντα που καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο.

(β) Η Επιτροπή επικουρείται από την Υπηρεσία.

(2) Άνευ επηρεασμού της ανεξαρτησίας της Επιτροπής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14, η Επιτροπή-

(α) τελεί, για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπό τη γενική εποπτεία του Υπουργού·

(β) εφοδιάζεται, όπως και η Υπηρεσία που την επικουρεί, από τον Υπουργό, με τα απαραίτητα μέσα και με επαρκείς πόρους ούτως ώστε να είναι σε θέση να κινητοποιείται άμεσα μόλις της γνωστοποιείται ατύχημα ή/και συμβάν και να εκτελεί με ανεξαρτησία τα καθήκοντά της.

(3) Αποστολή της Επιτροπής είναι –

(α) η ταχεία και αποτελεσματική διεξαγωγή διερευνήσεων θεμάτων ασφάλειας και η κατάλληλη ανάλυση έπειτα από ναυτικά ατυχήματα ή/ και ναυτικά συμβάντα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που τα προκάλεσαν·

(β) η υποβολή έγκαιρης και ακριβούς αναφοράς για τα αποτελέσματα διερεύνησης και προτάσεων για διορθωτικά μέτρα·

(γ) η εκτέλεση των καθηκόντων της που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο, σύμφωνα με τον Κώδικα καθώς, επίσης, και με τα συναφή νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα διεθνή νομοθετήματα.