ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Τμήμα Γεωργίας 
(άρθρο 4)

(α) Μία Θέση Πρώτου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης [Κλίμακα Α14 (ii)], μετονομάζεται σε Πρώτο Λειτουργό Γεωργικής Ασφάλισης ΟΓΑ [Κλίμακα Α14 (ii)], και μεταφέρεται με τον κάτοχο της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Η θέση αυτή θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++).
(β) Δύο θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης [Kλίμακα Α13(ii)], μετονομάζονται σε Ανώτερο Λειτουργό Γεωργικής Ασφάλισης ΟΓΑ [Κλίμακα Α13(ii)] και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Οι θέσεις αυτές θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++), όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τους κατόχους των θέσεων Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης Α΄ ΟΓΑ [Κλίμακα Α11(ii)] και Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης ΟΓΑ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11).
(γ) Τέσσερις θέσεις Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης Α’’’ [Κλίμακα Α11(ii)], μετονομάζονται σε Λειτουργό Γεωργικής Ασφάλισης Α’ ΟΓΑ [Κλίμακα Α11(ii)] και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Οι θέσεις αυτές θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++), όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τους κατόχους των θέσεων Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης ΟΓΑ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11). Σημείωση: Μία θέση Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης Α  σε προσωπική Κλίμακα  Α11 και Α12(ii) (Υπηρετούντες κατά την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου Αρ.42(ΙΙ)/2012, 26.7.02).
(δ) Οκτώ θέσεις Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11), μετονομάζονται σε Λειτουργό Γεωργικής Ασφάλισης ΟΓΑ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Οι θέσεις αυτές σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).
(ε) Δύο θέσεις Ανώτερου Ασφαλιστικού Γεωργικού Επιθεωρητή [Κλίμακα Α10(i)], μετονομάζονται σε Ανώτερο Ασφαλιστικό Γεωργικό Επιθεωρητή ΟΓΑ [Κλίμακα Α10(i)] και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Οι θέσεις αυτές θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++), όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κάτοχους των θέσεων Ασφαλιστικού Γεωργικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης ΟΓΑ [Κλίμακα Α8, και Α9(i)] και Ασφαλιστικού Γεωργικού Επιθεωρητή ΟΓΑ [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)].
(στ) Δύο θέσεις Ασφαλιστικού Γεωργικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης [Κλίμακα Α8, και Α9(i)], μετονομάζονται σε Ασφαλιστικό Γεωργικό Επιθεωρητή 1ης Τάξης ΟΓΑ [Κλίμακα Α8, και Α9(i)] και μεταφέρονται με τους κατόχους της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Οι θέσεις αυτές θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++), όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τους κατόχους των θέσεων Ασφαλιστικού Γεωργικού Επιθεωρητή ΟΓΑ [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)].
(ζ) Μία θέση Ασφαλιστικού Γεωργικού Επιθεωρητή [Κλίμακα Α2, Α5 καιΑ7(ii)], μετονομάζεται σε Ασφαλιστικό Γεωργικό Επιθεωρητή ΟΓΑ [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)] και μεταφέρεται με τον κάτοχο της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Η θέση αυτή σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).