Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

9. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ δεκαπέντε μέρες (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.