Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικής Ασφαλίσεως στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Γενικό Λογιστήριο» σημαίνει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου·

«Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως» ή «Οργανισμός» σημαίνει τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως, ο οποίος ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου·

«Τμήμα Γεωργίας» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού» σημαίνει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό 3 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών·

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφαλίσεως, ο οποίος αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου κατείχε θέση στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών του Οργανισμού

3. Οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικού) Νόμου ασκούνται από τον Οργανισμό, δυνάμει του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου μεταβιβάζονται στο Τμήμα Γεωργίας, και εφεξής ασκούνται όπως αυτές τροποποιούνται ή αντικαθίστανται από τις διατάξεις του περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμου του 2019.

Μεταφορά προσωπικού και θέσεων του Οργανισμού

4.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι υπάλληλοι μεταφέρονται στη δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

(2) Από τις σαράντα τέσσερις (44) θέσεις που υπάρχουν στον Οργανισμό, τριάντα τρεις (33) θέσεις μεταφέρονται με τους κατόχους τους στο Τμήμα Γεωργίας, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και στο Γενικό Λογιστήριο όπως εμφαίνεται στα Παραρτήματα Α, Β και Γ, αντίστοιχα.

(3) Οι θέσεις και το προσωπικό που αναφέρονται στα Παραρτήματα Α, Β, και Γ δεν εντάσσονται στις υφιστάμενες δομές οργανικών θέσεων των Τμημάτων ή Υπηρεσιών όπου αυτές μεταφέρονται, αλλά εντάσσονται σε νέα εδάφια του κρατικού προϋπολογισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, παραμένουν ως «μεμονωμένες» ή διατηρούν τη δική τους ξεχωριστή δομή:

Νοείται ότι οι εν λόγω θέσεις, ανάλογα με την περίπτωση, σημειώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό με διπλό σταυρό (++) ή θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους, από κατόχους των κατώτερων θέσεων της ίδιας δομής θέσεων, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Α, Β, και Γ, ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα υπαλλήλου να αρνηθεί τη μεταφορά και σχετικές διευθετήσεις

5. Κάθε υπάλληλος πριν από τη μεταφορά του στο Τμήμα Γεωργίας ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο ανάλογα με την περίπτωση, δύναται εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας του, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, να δηλώσει, ανέκκλητα, εγγράφως προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στο εν λόγω Τμήμα ή Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και σε τέτοια περίπτωση, θεωρείται ότι οι υπηρεσίες του τερματίζονται βάσει του περί Τερματισμού της Απασχολήσεως Νόμου.

Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα των υπαλλήλων

6.-(1) Κάθε υπάλληλος, ο οποίος μεταφέρεται στο Τμήμα Γεωργίας ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό, τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται εις όλες τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των δημοσίων υπαλλήλων.

(2)(α) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, που μεταφέρονται στο Τμήμα Γεωργίας ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ταυτόσημοι με τους όρους υπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αυτοί καθορίζονται από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και από τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου ή οποιουδήποτε Νόμου ή Κανονισμών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

(β) Κάθε υπάλληλος, η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Τμήμα Γεωργίας ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρεί τη μισθοδοτική του κλίμακα, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε εφαρμοζόμενων προσωπικών ρυθμίσεων.

(3) Η υπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία υπαλλήλου η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Τμήμα Γεωργίας ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λογίζεται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού κατά την προηγούμενη υπηρεσία του και οι απολαβές και λοιποί όροι υπηρεσίας δε δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο ανάλογο Τμήμα ή Υπηρεσία όπου έχει μεταφερθεί, ανάλογα με την περίπτωση, παρά μόνο στην περίπτωση που οι όροι αυτοί μεταβληθούν καθοιονδήποτε τρόπο για τους δημόσιους υπαλλήλους:

Νοείται ότι, τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης σε πίστη του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία μεταφοράς του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου μεταφέρεται και από την ημερομηνία αυτή η άδεια ανάπαυσής του θα υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις των περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας του υπαλλήλου στον Οργανισμό.

(4) Οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, καθώς και οι διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου ή Κανονισμών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, εφαρμόζονται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε υπαλλήλου που μεταφέρεται στο Τμήμα Γεωργίας ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε ήδη συνταξιοδοτηθέντος λειτουργού του Οργανισμού.

Εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και βάσεις αγωγής

7.-(α) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, η οποία εκκρεμεί ή είχε δημιουργηθεί μεταξύ του Οργανισμού και των υπαλλήλων ή οποιουδήποτε άλλου σε σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και λειτουργίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, συνεχίζεται ή ασκείται, ως εάν ο παρών Νόμος να μην έχει θεσπιστεί.

(β) Κατά την επανεξέταση απόφασης που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου και των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, η οποία ακυρώνεται δυνάμει δικαστικής απόφασης κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου και η οποία αφορά σε διορισμούς, προαγωγές, πειθαρχικά μέτρα, μισθοδοσία, άδειες υπαλλήλων, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Παύση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού δεν ασκεί πλέον καμία αρμοδιότητά του, εκτός στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την οριστική διάλυσή του.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

9. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ δεκαπέντε μέρες (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Τμήμα Γεωργίας 
(άρθρο 4)

(α) Μία Θέση Πρώτου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης [Κλίμακα Α14 (ii)], μετονομάζεται σε Πρώτο Λειτουργό Γεωργικής Ασφάλισης ΟΓΑ [Κλίμακα Α14 (ii)], και μεταφέρεται με τον κάτοχο της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Η θέση αυτή θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++).
(β) Δύο θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης [Kλίμακα Α13(ii)], μετονομάζονται σε Ανώτερο Λειτουργό Γεωργικής Ασφάλισης ΟΓΑ [Κλίμακα Α13(ii)] και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Οι θέσεις αυτές θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++), όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τους κατόχους των θέσεων Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης Α΄ ΟΓΑ [Κλίμακα Α11(ii)] και Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης ΟΓΑ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11).
(γ) Τέσσερις θέσεις Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης Α’’’ [Κλίμακα Α11(ii)], μετονομάζονται σε Λειτουργό Γεωργικής Ασφάλισης Α’ ΟΓΑ [Κλίμακα Α11(ii)] και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Οι θέσεις αυτές θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++), όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τους κατόχους των θέσεων Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης ΟΓΑ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11). Σημείωση: Μία θέση Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης Α  σε προσωπική Κλίμακα  Α11 και Α12(ii) (Υπηρετούντες κατά την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου Αρ.42(ΙΙ)/2012, 26.7.02).
(δ) Οκτώ θέσεις Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11), μετονομάζονται σε Λειτουργό Γεωργικής Ασφάλισης ΟΓΑ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Οι θέσεις αυτές σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).
(ε) Δύο θέσεις Ανώτερου Ασφαλιστικού Γεωργικού Επιθεωρητή [Κλίμακα Α10(i)], μετονομάζονται σε Ανώτερο Ασφαλιστικό Γεωργικό Επιθεωρητή ΟΓΑ [Κλίμακα Α10(i)] και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Οι θέσεις αυτές θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++), όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους από τους κάτοχους των θέσεων Ασφαλιστικού Γεωργικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης ΟΓΑ [Κλίμακα Α8, και Α9(i)] και Ασφαλιστικού Γεωργικού Επιθεωρητή ΟΓΑ [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)].
(στ) Δύο θέσεις Ασφαλιστικού Γεωργικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης [Κλίμακα Α8, και Α9(i)], μετονομάζονται σε Ασφαλιστικό Γεωργικό Επιθεωρητή 1ης Τάξης ΟΓΑ [Κλίμακα Α8, και Α9(i)] και μεταφέρονται με τους κατόχους της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Οι θέσεις αυτές θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++), όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση τους από τους κατόχους των θέσεων Ασφαλιστικού Γεωργικού Επιθεωρητή ΟΓΑ [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)].
(ζ) Μία θέση Ασφαλιστικού Γεωργικού Επιθεωρητή [Κλίμακα Α2, Α5 καιΑ7(ii)], μετονομάζεται σε Ασφαλιστικό Γεωργικό Επιθεωρητή ΟΓΑ [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)] και μεταφέρεται με τον κάτοχο της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «12.02 - Τμήμα Γεωργίας». Η θέση αυτή σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
(άρθρο 4)

(α) Μία θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού [Κλίμακα Α10(i)], μετονομάζεται σε Ανώτερο Γραμματειακό Λειτουργό ΟΓΑ [Κλίμακα Α10(i)] και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07 - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού».  Η θέση αυτή θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++), όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση της από τους κατόχους των θέσεων Γραμματειακού Λειτουργού ΟΓΑ [Κλίμακα Α8 και Α9(i)] και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΟΓΑ [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)].
(β) Μία θέση Γραμματειακού Λειτουργού [Κλίμακα Α8, και Α9(i)], μετονομάζεται σε Γραμματειακό Λειτουργό ΟΓΑ [Κλίμακα Α8 και Α9(i)] και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07 - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού». Η θέση αυτή θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++), όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση της από τους κατόχους των θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΟΓΑ [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)].
(γ) Πέντε θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)], μετονομάζονται σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό ΟΓΑ [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)] και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07 - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού».  Οι θέσεις αυτές σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
Γενικό Λογιστήριο
(άρθρο 4)

(α) Τρεις θέσεις Λειτουργού Λογιστηρίου (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11), μετονομάζονται σε Λειτουργό Λογιστηρίου ΟΓΑ (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «19.02 - Γενικό Λογιστήριο».  Οι θέσεις αυτές σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).
(β) Μία θέση Λογιστικού Λειτουργού 1η Τάξης [Κλίμακα Α8 και Α9(i)] μετονομάζεται σε Λογιστικό Λειτουργό 1ης Τάξης ΟΓΑ [Κλίμακα Α8 και Α9(i)] και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «19.02 - Γενικό Λογιστήριο».  Η θέση αυτή θα σημειωθεί με διπλό σταυρό (++), όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωση της από τους κατόχους των θέσεων Λογιστικού Λειτουργού ΟΓΑ [Κλίμακα Α4 και Α7(ii)].
(γ) Μία θέση Λογιστικού Λειτουργού [Κλίμακα Α4 και Α7(ii)], μετονομάζεται σε Λογιστικό Λειτουργό ΟΓΑ [Κλίμακα Α4 και Α7(ii)] και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «19.02 - Γενικό Λογιστήριο».  Η θέση αυτή σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).
(δ) Μία θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)], μετονομάζεται σε Βοηθό Λογιστικό Λειτουργό ΟΓΑ [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)] και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «19.02 - Γενικό Λογιστήριο».  Η θέση αυτή σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).