Δικαίωμα υπαλλήλου να αρνηθεί τη μεταφορά και σχετικές διευθετήσεις

5. Κάθε υπάλληλος πριν από τη μεταφορά του στο Τμήμα Γεωργίας ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο ανάλογα με την περίπτωση, δύναται εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν των όρων υπηρεσίας του, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, να δηλώσει, ανέκκλητα, εγγράφως προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στο εν λόγω Τμήμα ή Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και σε τέτοια περίπτωση, θεωρείται ότι οι υπηρεσίες του τερματίζονται βάσει του περί Τερματισμού της Απασχολήσεως Νόμου.