Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα των υπαλλήλων

6.-(1) Κάθε υπάλληλος, ο οποίος μεταφέρεται στο Τμήμα Γεωργίας ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό, τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται εις όλες τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των δημοσίων υπαλλήλων.

(2)(α) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, που μεταφέρονται στο Τμήμα Γεωργίας ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ταυτόσημοι με τους όρους υπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αυτοί καθορίζονται από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και από τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου ή οποιουδήποτε Νόμου ή Κανονισμών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

(β) Κάθε υπάλληλος, η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Τμήμα Γεωργίας ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρεί τη μισθοδοτική του κλίμακα, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε εφαρμοζόμενων προσωπικών ρυθμίσεων.

(3) Η υπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία υπαλλήλου η θέση του οποίου μεταφέρεται στο Τμήμα Γεωργίας ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λογίζεται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού κατά την προηγούμενη υπηρεσία του και οι απολαβές και λοιποί όροι υπηρεσίας δε δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο ανάλογο Τμήμα ή Υπηρεσία όπου έχει μεταφερθεί, ανάλογα με την περίπτωση, παρά μόνο στην περίπτωση που οι όροι αυτοί μεταβληθούν καθοιονδήποτε τρόπο για τους δημόσιους υπαλλήλους:

Νοείται ότι, τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης σε πίστη του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία μεταφοράς του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου μεταφέρεται και από την ημερομηνία αυτή η άδεια ανάπαυσής του θα υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις των περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας του υπαλλήλου στον Οργανισμό.

(4) Οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, καθώς και οι διατάξεις οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου ή Κανονισμών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, εφαρμόζονται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε υπαλλήλου που μεταφέρεται στο Τμήμα Γεωργίας ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ή στο Γενικό Λογιστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε ήδη συνταξιοδοτηθέντος λειτουργού του Οργανισμού.