Εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και βάσεις αγωγής

7.-(α) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής, η οποία εκκρεμεί ή είχε δημιουργηθεί μεταξύ του Οργανισμού και των υπαλλήλων ή οποιουδήποτε άλλου σε σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες και λειτουργίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, συνεχίζεται ή ασκείται, ως εάν ο παρών Νόμος να μην έχει θεσπιστεί.

(β) Κατά την επανεξέταση απόφασης που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου και των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, η οποία ακυρώνεται δυνάμει δικαστικής απόφασης κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου και η οποία αφορά σε διορισμούς, προαγωγές, πειθαρχικά μέτρα, μισθοδοσία, άδειες υπαλλήλων, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.