Μεταφορά προσωπικού και θέσεων του Οργανισμού

4.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι υπάλληλοι μεταφέρονται στη δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

(2) Από τις σαράντα τέσσερις (44) θέσεις που υπάρχουν στον Οργανισμό, τριάντα τρεις (33) θέσεις μεταφέρονται με τους κατόχους τους στο Τμήμα Γεωργίας, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και στο Γενικό Λογιστήριο όπως εμφαίνεται στα Παραρτήματα Α, Β και Γ, αντίστοιχα.

(3) Οι θέσεις και το προσωπικό που αναφέρονται στα Παραρτήματα Α, Β, και Γ δεν εντάσσονται στις υφιστάμενες δομές οργανικών θέσεων των Τμημάτων ή Υπηρεσιών όπου αυτές μεταφέρονται, αλλά εντάσσονται σε νέα εδάφια του κρατικού προϋπολογισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, παραμένουν ως «μεμονωμένες» ή διατηρούν τη δική τους ξεχωριστή δομή:

Νοείται ότι οι εν λόγω θέσεις, ανάλογα με την περίπτωση, σημειώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό με διπλό σταυρό (++) ή θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++) όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους, από κατόχους των κατώτερων θέσεων της ίδιας δομής θέσεων, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Α, Β, και Γ, ανάλογα με την περίπτωση.