Μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών του Οργανισμού

3. Οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικού) Νόμου ασκούνται από τον Οργανισμό, δυνάμει του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου μεταβιβάζονται στο Τμήμα Γεωργίας, και εφεξής ασκούνται όπως αυτές τροποποιούνται ή αντικαθίστανται από τις διατάξεις του περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμου του 2019.