Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Γενικό Λογιστήριο» σημαίνει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου·

«Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως» ή «Οργανισμός» σημαίνει τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως, ο οποίος ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου·

«Τμήμα Γεωργίας» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·

«Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού» σημαίνει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό 3 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών·

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφαλίσεως, ο οποίος αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου κατείχε θέση στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφαλίσεως είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.