Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικής Ασφαλίσεως στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019.