Αδικήματα σε σχέση με λειτουργία υποστατικού

82.-(1) Πρόσωπο το οποίο λειτουργεί υποστατικό για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς να κατέχει άδεια υποστατικού ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε όρων της άδειας αυτής είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που λειτουργεί αδειούχο υποστατικό για διεξαγωγή στοιχήματος κατά παράβαση των άρθρων 83, 84, 85, 86, και 87 είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο το οποίο λειτουργεί υποστατικό ή τόπο για παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνου, παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση ή για παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους ή στοιχήματος διαμέσου ανταλλακτηρίου στοιχημάτων ή εκτεινόμενου στοιχήματος ή στοιχήματος επί κυνοδρομιών είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000) ή και στις δυο αυτές ποινές.

(4) Το Δικαστήριο κατά την επιβολή ποινής, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύναται επιπρόσθετα να διατάξει το κλείσιμο του υποστατικού μέχρι να εξασφαλιστεί η σχετική άδεια ή μέχρι να αρθεί η διεξαγωγή του παράνομου στοιχήματος, ανάλογα με την περίπτωση.