Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

3.-(1) Καθιδρύεται Αρχή υπό την επωνυμία «Εθνική Αρχή Στοιχημάτων», η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει όλες τις ιδιότητες νομικού προσώπου και διέπεται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Η Αρχή ασκεί τα καθήκοντα, τις εξουσίες και αρμοδιότητες που της παρέχονται από τον παρόντα Νόμο.

(3) Η Αρχή διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «το Διοικητικό Συμβούλιο») και ενεργεί μέσω αυτού και το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Αρχής και ασκεί τα καθήκοντα, τις εξουσίες και αρμοδιότητές της.

(4) Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής διορίζεται ανεξάρτητο πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας, κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στους κλάδους των νομικών ή οικονομικών ή του εμπορίου και εγνωσμένης πείρας στον αντίστοιχο κλάδο.

(5) Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο -

(α) Ένας εκπρόσωπος του-

(i) Του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας,

(ii) του Υπουργείου Οικονομικών,

(iii) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. και

(β) τρεις (3) ιδιώτες εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας με εξειδικευμένες γνώσεις, συναφείς με τις αρμοδιότητες της Αρχής.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (5) του παρόντος άρθρου και των διατάξεων του άρθρου 100, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής, ως αυτή συγκροτήθηκε δυνάμει των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012 και ως υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται και αποτελούν τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο έως την ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητείας τους, εάν οι εν λόγω Νόμοι δεν καταργούνταν.

(7) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί στην Αρχή δεν υπέχουν αστική ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η πράξη ή παράλειψη έγινε κακόπιστα.