Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αναθέτουσες αρχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«αναθέτοντες φορείς» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου και το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«δημόσια σύμβαση» ή «σύμβαση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την περί της σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων» σημαίνει το πρότυπο που καθιερώθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτού σύμφωνα με την οδηγία 2014/55 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

«ηλεκτρονικό τιμολόγιο» σημαίνει τιμολόγιο που εκδίδεται, διαβιβάζεται και παραλαμβάνεται σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του·

«κατάλογος συντακτικών δομών» σημαίνει τον κατάλογο ο οποίος καθιερώθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτών σύμφωνα με την οδηγία 2014/55 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

«κεντρικές κυβερνητικές αρχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία» σημαίνει-

(i) τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο·

(ii) τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο·

(iii) τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο·

(iv) τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμο.

«συντακτική δομή» σημαίνει μηχαναγνώσιμη γλώσσα ή διάλεκτο που χρησιμοποιείται για να αναπαριστά τα στοιχεία δεδομένων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

(2) Στον παρόντα Νόμο οποιαδήποτε αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.