Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε ηλεκτρονικά τιμολόγια εκδιδόμενα κατά την εκτέλεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου, των οποίων η σύναψη και εκτέλεση λαμβάνει τον χαρακτήρα του απoρρήτου ή πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφάλειας κατ’ εφαρμογήν νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που εκάστοτε ισχύουν στη Δημοκρατία, υπό τον όρο ότι τα σχετικά ουσιώδη συμφέροντα της Δημοκρατίας δεν μπορούν να προστατευθούν με λιγότερο περιοριστικά μέτρα.