Παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων

4. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που συνάδουν με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτού.