Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο –

«Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Έκδοσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο Πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων Νόμος του 2019.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αναθέτουσες αρχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«αναθέτοντες φορείς» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου και το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«δημόσια σύμβαση» ή «σύμβαση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την περί της σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων» σημαίνει το πρότυπο που καθιερώθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτού σύμφωνα με την οδηγία 2014/55 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

«ηλεκτρονικό τιμολόγιο» σημαίνει τιμολόγιο που εκδίδεται, διαβιβάζεται και παραλαμβάνεται σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του·

«κατάλογος συντακτικών δομών» σημαίνει τον κατάλογο ο οποίος καθιερώθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτών σύμφωνα με την οδηγία 2014/55 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

«κεντρικές κυβερνητικές αρχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία» σημαίνει-

(i) τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο·

(ii) τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο·

(iii) τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο·

(iv) τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμο.

«συντακτική δομή» σημαίνει μηχαναγνώσιμη γλώσσα ή διάλεκτο που χρησιμοποιείται για να αναπαριστά τα στοιχεία δεδομένων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

(2) Στον παρόντα Νόμο οποιαδήποτε αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε ηλεκτρονικά τιμολόγια εκδιδόμενα κατά την εκτέλεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου, των οποίων η σύναψη και εκτέλεση λαμβάνει τον χαρακτήρα του απoρρήτου ή πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφάλειας κατ’ εφαρμογήν νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που εκάστοτε ισχύουν στη Δημοκρατία, υπό τον όρο ότι τα σχετικά ουσιώδη συμφέροντα της Δημοκρατίας δεν μπορούν να προστατευθούν με λιγότερο περιοριστικά μέτρα.

Παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων

4. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που συνάδουν με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτού.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

5.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε ειδικότερης ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας και υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τέτοιους σκοπούς και/ή για οποιουσδήποτε άλλους συμβατούς σκοπούς.

(3) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, οι όροι δημοσιοποίησης για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης πρέπει να είναι σύμφωνοι με το σκοπό της δημοσίευσης και τη βασική αρχή περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων αναφορικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

6. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου.

Έκδοση διαταγμάτων

7.Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα οποία προβλέπουν για-

(α) Tην ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων προς συμμόρφωση των αναθετουσών αρχών και αναθέτοντων φορέων με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ιδίως για την παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5. και

(β) τον καθορισμό οποιουδήποτε ζητήματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

8.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), η ισχύς του παρόντος Νόμου όσον αφορά τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές άρχεται δεκαοκτώ (18) μήνες μετά τη δημοσίευση της αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), η ισχύς του παρόντος Νόμου όσον αφορά μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές, άρχεται τριάντα (30) μήνες μετά τη δημοσίευση της αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.