Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

8.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), η ισχύς του παρόντος Νόμου όσον αφορά τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές άρχεται δεκαοκτώ (18) μήνες μετά τη δημοσίευση της αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), η ισχύς του παρόντος Νόμου όσον αφορά μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές, άρχεται τριάντα (30) μήνες μετά τη δημοσίευση της αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.