Έκδοση διαταγμάτων

7.Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα οποία προβλέπουν για-

(α) Tην ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων προς συμμόρφωση των αναθετουσών αρχών και αναθέτοντων φορέων με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ιδίως για την παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5. και

(β) τον καθορισμό οποιουδήποτε ζητήματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.