Χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων αναφορικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

6. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου.