Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

5.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε ειδικότερης ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας και υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τέτοιους σκοπούς και/ή για οποιουσδήποτε άλλους συμβατούς σκοπούς.

(3) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, οι όροι δημοσιοποίησης για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης πρέπει να είναι σύμφωνοι με το σκοπό της δημοσίευσης και τη βασική αρχή περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.