Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαδικασίας Εξασφάλισης Άδειας για Λειτουργία Κέντρων Αναψυχής Νόμος του 1999.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια λειτουργίας» σημαίνει άδεια λειτουργίας κέντρου·

«έπαρχος» σημαίνει τον έπαρχο της επαρχίας μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται το κέντρο·

«κέντρο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο·

«Νόμοι» σημαίνει τον περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο, τον περί Δήμων Νόμο, τον περί Κοινοτήτων Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό με την έκδοση άδειας λειτουργίας κέντρων νόμο.

(2) Όροι που δεν καθορίζονται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τους Νόμους.

Εξουσίες έπαρχου

3.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των Νόμων, ο έπαρχος είναι η αρμόδια συντονιστική αρχή για την εξασφάλιση άδειας ή ανανέωση άδειας ή ανάκληση άδειας λειτουργίας κέντρου.

(2) Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου αίτηση για εξασφάλιση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας κέντρου υποβάλλεται στον έπαρχο, ο οποίος έχει τις εξουσίες που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

(3) Ο έπαρχος, ύστερα από την ενώπιον του υποβολή αίτησης για την εξασφάλιση άδειας ή για την ανανέωση άδειας λειτουργίας κέντρου, μεριμνά για το συντονισμό της όλης διαδικασίας εξέτασής της και ειδικότερα-

(α) Μεριμνά για τη διαβίβαση της αίτησης στις αρμόδιες με βάση τους Νόμους αρχές για εξέταση·

(β) καθορίζει προθεσμία μέσα στην οποία η εξέταση της αίτησης πρέπει να ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες με βάση τους Νόμους αρχές·

(γ) μεριμνά για την εξασφάλιση της σχετικής με την αίτηση απόφασης των αρμόδιων με βάση τους Νόμους αρχών·

(δ) πληροφορεί τον αιτητή κατά πόσο η αίτησή του έχει εγκριθεί ή όχι· και

(ε) ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου.

Ανάκληση αδειών

4. Ο έπαρχος, επιπρόσθετα με τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να μελετά παράπονα που υποβάλλονται σ' αυτόν σχετικά με κέντρο, καθώς και να ανακαλεί, αφού συμβουλευτεί τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και τις άλλες με βάση τους Νόμους αρμόδιες αρχές, την άδεια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

Κανονισμοί

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς-

(α) Για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο με βάση τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού· και

(β) για την καλύτερη γενικά εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διατάξεις

6. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν-

(α) Άδειες που έχουν εξασφαλιστεί πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου σύμφωνα με τους εν ισχύ Νόμους, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους· και

(β) τις διατάξεις των Νόμων σε ότι αφορά τη διαδικασία εξέτασης και έγκρισης αίτησης για εξασφάλιση άδειας ή ανανέωσης λειτουργίας κέντρων, στο μέτρο που αυτές δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.