Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί της Υποχρεωτικής Προσαρμογής των Ηλεκτρονικών Συστημάτων, των Συσκευών και των Συστημάτων Πληροφορικής στο Εργασιακό Περιβάλλον του Έτους 2000, Νόμος του 1999 και ο περί της Υποχρεωτικής Προσαρμογής των Ηλεκτρονικών Συστημάτων, των Συσκευών και των Συστημάτων Πληροφορικής στο Εργασιακό Περιβάλλον του Έτους 2000 (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Υποχρεωτικής Προσαρμογής των Ηλεκτρονικών Συστημάτων, των Συσκευών και των Συστημάτων Πληροφορικής στο Εργασιακό Περιβάλλον του Έτους 2000 Νόμοι του 1999.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

"ευρύτερος δημόσιος τομέας" περιλαμβάνει κάθε υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία, περιλαμβανομένων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Δυνάμεων Ασφαλείας της Δημοκρατίας, καθώς και υπηρεσία σε οποιαδήποτε αρχή ή οργανισμό που ιδρύθηκε με νόμο για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος·

"συμβατότητα με το έτος 2000" σε σχέση με αγαθά, σημαίνει ότι η απόδοση και/ή λειτουργικότητα αυτών δεν επηρεάζεται από ημερομηνίες πριν, κατά ή μετά το έτος 2000 και ειδικότερα ότι-

(α) καμιά αξία για τρέχουσα ημερομηνία δεν προκαλεί διακοπή στη λειτουργία τους·

(β) η λειτουργικότητα τους, που βασίζεται στην ημερομηνία, πρέπει να είναι συνεπής με ημερομηνίες πριν, κατά και μετά το έτος 2000·

(γ) σε όλες τις διασυνδέσεις τους και την αποθήκευση δεδομένων ο αιώνας σε οποιαδήποτε ημερομηνία πρέπει να καθορίζεται ρητά ή με επιδεχόμενους αμφισβήτηση αλγόριθμους ή κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων· και

(δ) το έτος 2000 πρέπει να αναγνωρίζεται ως δίσεκτο έτος.

Υποχρέωση συμβατότητας με το έτος 2000

3.-(1)Όλες οι υπηρεσίες ή τα τμήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι προσωπικές επιχειρήσεις φυσικού προσώπου που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα, συσκευές και συστήματα πληροφορικής, κατά ή σε σχέση με την προσφορά ή εκτέλεση από αυτές οποιωνδήποτε επαγγελματικής, εμπορικής ή άλλης δημόσιας φύσης υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, υπέχουν υποχρέωση να προχωρήσουν στις απαραίτητες διευθετήσεις και ρυθμίσεις αυτών των συστημάτων και των συσκευών τους, ώστε, το αργότερο δύο μήνες πριν από την έλευση του έτους 2000, να διασφαλιστεί η συμβατότητα τους με το έτος 2000.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του πιο πάνω εδαφίου, οι διευθυντές των δημόσιων εταιρειών, ανεξάρτητα αν οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί ή όχι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, οι οποίες αδυνατούν να διασφαλίσουν εμπρόθεσμα την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) συμβατότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων, των συσκευών και των συστημάτων πληροφορικής τους με το έτος 2000 οφείλουν το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αυτή να δηλώσουν, με γραπτό υπόμνημα τους, στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη κατά πόσο και σε ποιο βαθμό αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα συμβατότητας με το έτος 2000 και ποια συγκεκριμένα περαιτέρω διορθωτικά μέτρα προγραμματίζουν να λάβουν.

Απαγόρευση πωλήσεων

4. Από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δεν επιτρέπεται η πώληση στην Κύπρο των συστημάτων και των συσκευών που ορίζονται στον παρόντα Νόμο, εκτός αν ο πωλητής ή ο προμηθευτής τους ενημερώσει γραπτά τον αγοραστή κατά πόσο τα συστήματα και οι συσκευές αυτές είναι συμβατές ή όχι με το έτος 2000.

Ποινικό αδίκημα

5. Οποιοσδήποτε ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μηνών ή σε χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Υπερασπίσεις

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε ποινική διαδικασία εναντίον προσώπου για αδίκημα δυνάμει του άρθρου 5 θα αποτελεί υπεράσπιση αν το εν λόγω πρόσωπο αποδείξει ότι έλαβε κάθε λογικό μέτρο και κατέβαλε κάθε προσήκουσα επιμέλεια για να αποφύγει τη διάπραξη του αδικήματος.

(2)Όταν, σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία εναντίον προσώπου για τέτοιο αδίκημα, η υπεράσπιση που προνοείται από το εδάφιο (1) πιο πάνω περιέχει ισχυρισμό ότι η διάπραξη του αδικήματος οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη ή συμβουλή ή γνώμη άλλου προσώπου στο οποίο ανάθεσε τον έλεγχο της συμβατότητας με το έτος 2000, ο κατηγορούμενος δεν απαλλάσσεται της ευθύνης για την ορθή, υπό τις περιστάσεις, επιλογή του κατάλληλου προσώπου.

Σημείωση
3 του Ν 126(Ι)/99Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Ο παρών Νόμος λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 6η Αυγούστου 1999.