Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναστολής της Έναρξης Ισχύος των Άρθρων 16 μέχρι και 18 του περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμου του 1998, Νόμος του 1999.

Αναστολή έναρξης της ισχύος των άρθρων 16 μέχρι και, 18 του βασικού νόμου

2. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 36 του περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμου του 1998-

(α) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, στην έκταση που αυτή αφορά τα άρθρα 16 μέχρι και 18 αυτού, αναστέλλεται·

(β) τα άρθρα 16 μέχρι και 18 του Νόμου τίθενται εκ νέου σε ισχύ την 1η Ιουνίου 1999.