ΜΕΡΟΣ IV ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Παροχή κινήτρων προς ενοικιαστές διατηρητέων οικοδομών

21.—(1) Ανεξάρτητα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός μπορεί, ύστερα από αίτηση ενοικιαστή διατηρητέας οικοδομής, να παράσχει στον ενοικιαστή αυτό όλα ή μέρος των κινήτρων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο για τον ιδιοκτήτη της διατηρητέας οικοδομής:

Νοείται ότι για την εξέταση και ικανοποίηση μιας τέτοιας αίτησης θα πρέπει να πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Η αίτηση να προσυπογράφεται από τον ιδιοκτήτη της διατηρητέας οικοδομής· και

(β) να έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτήσεις και να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι άδειες που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία για τη συντήρηση της διατηρητέας οικοδομής.

(2) Ιδιοκτήτης διατηρητέας οικοδομής, ο οποίος προσυπογράφει οποιαδήποτε αίτηση ως ανωτέρω, θεωρείται ότι συναινεί αμετάκλητα στην παροχή στον ενοικιαστή των αιτούμενων κινήτρων και, σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησης, αυτός στερείται του δικαιώματος μελλοντικής διεκδίκησης για τον εαυτό του των παρασχεθέντων κινήτρων στο βαθμό και την έκταση που αυτά έχουν όντως παρασχεθεί.