ΜΕΡΟΣ V ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Διάθεση ποσού από τον προϋπολογισμό για σκοπούς συντήρησης και διάσωσης διατηρητέων οικοδομών

22.-(1) Ποσό από τον προϋπολογισμό διατίθεται για τη χρηματοδότηση-

(α) της επιχορήγησης μέρους της δαπάνης συντήρησης διατηρητέων οικοδομών, και

(β) της καταβολής, σε επείγουσες περιπτώσεις, μέρους της δαπάνης για τη διάσωση διατηρητέων οικοδομών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και των κριτηρίων και κατευθυντηρίων γραμμών που υιοθετούνται δυνάμει του άρθρου 24, ο Διευθυντής, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, διαχειρίζεται το ποσό του προϋπολογισμού και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε αναγκαίας δαπάνης σε σχέση με τους σκοπούς του εδαφίου (1).

Αίτηση για επιχορήγηση

23.—(1) Κάθε ιδιοκτήτης διατηρητέας οικοδομής που επιθυμεί την παροχή σε αυτόν επιχορήγησης για τη συντήρηση διατηρητέας οικοδομής, οφείλει να υποβάλει αίτηση για το σκοπό αυτό στο Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

(2) Η αίτηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που καθορίζει ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Καθορισμός επιχορήγησης

24.—(1) Το ύψος της επιχορήγησης ή το ύψος της δαπάνης που καταβάλλεται σε επείγουσες περιπτώσεις από το σχετικό κονδύλι του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 22, καθορίζεται από το Διευθυντή με βάση κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετεί το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμά του, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το ποσό της κατά τα άνω χορηγούμενης επιχορήγησης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που θέλει καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με το πιο πάνω Διάταγμά του.