ΜΕΡΟΣ III ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα

17.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, για την εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος του ιδιοκτήτη διατηρητέας οικοδομής θα αφαιρούνται όλες οι δαπάνες τις οποίες αυτός υπέστη εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για τη συντήρηση διατηρητέας οικοδομής, αν ο Υπουργός πιστοποιεί ότι οι δαπάνες έγιναν για τη συμπλήρωση των έργων συντήρησης της οικοδομής.

(2) Δε χορηγείται, δυνάμει του εδαφίου (1), έκπτωση στην έκταση που το ποσό των δαπανών υπερβαίνει το ποσό που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για κάθε τετραγωνικό μέτρο εμβαδού της διατηρητέας οικοδομής.

Απαλλαγή από τη φορολογία του εισοδήματος των εισοδημάτων από διατηρητέα οικοδομή

18. Επιπρόσθετα από τα εισοδήματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου θα απαλλάσσονται από το Φόρο Εισοδήματος τα εισοδήματα που προέρχονται από την ενοικίαση διατηρητέας οικοδομής, αν ο Υπουργός πιστοποιεί ότι έγιναν όλα τα αναγκαία έργα για τη συντήρηση της οικοδομής ή ότι αυτή δε χρειάζεται συντήρηση.

Απαλλαγή από τέλη και δικαιώματα μεταβίβασης

19. Όλα τα τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται κατά το χρόνο της δήλωσης μεταβίβασης διατηρητέας οικοδομής, με βάση τον περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο, θα επιστρέφονται στο πρόσωπο προς το οποίο έγινε η μεταβίβαση αν το πρόσωπο αυτό παρουσιάσει στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πιστοποιητικό του Υπουργού ότι συμπλήρωσε μέσα σε οκτώ χρόνια τα έργα συντήρησης της οικοδομής ή ότι αυτή δε χρειάζεται συντήρηση:

Νοείται ότι το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναδρομικά στις περιπτώσεις που έχει ήδη εξαντληθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Διατηρητέων Οικοδομών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 η περίοδος των έξι χρόνων για τη συμπλήρωση των έργων συντήρησης της οικοδομής, χωρίς όμως να έχει παρέλθει η περίοδος των οκτώ χρόνων, και εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ πολεοδομική άδεια, μετά από εξασφάλιση παράτασής της, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί  Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 μέχρι (Αρ. 2) του 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Απαλλαγή από τη φορολογία της ακίνητης ιδιοκτησίας

20. Δεν επιβάλλεται ή δεν εισπράττεται φόρος δυνάμει του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου σε διατηρητέα οικοδομή, αν ο ιδιοκτήτης της παρουσιάζει στο Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων πιστοποιητικό του Υπουργού ότι συμπληρώθηκαν τα έργα συντήρησης της οικοδομής ή ότι αυτή δε χρειάζεται συντήρηση.