ΜΕΡΟΣ II ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Περιοχή δέκτης

3.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει περιοχές δέκτες στις οποίες θα επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης.

(2) Το διάταγμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καθορίζει τον ανώτατο συντελεστή δόμησης που μπορεί να προκύπτει από μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης στην περιοχή δέκτη και συνοδεύεται από χωρομετρικό σχέδιο ή σχέδια στα οποία φαίνονται ή καθορίζονται ή προσδιορίζονται σαφώς τα όρια της περιοχής δέκτη:

Νοείται ότι αντί χωρομετρικό σχέδιο ή σχέδια, το διάταγμα μπορεί να παραπέμπει σε σχέδιο ή σχέδια ανάπτυξης που εκπονούνται σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.

Μεταφορά συντελεστή δόμησης

4.—(1) Ο Υπουργός μπορεί, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη διατηρητέας οικοδομής, να επιτρέψει τη μεταφορά ολόκληρου ή μέρους του υπολειπόμενου η χαρισμένου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης σε περιοχή δέκτη.

(2) Η αίτηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) υποβάλλεται στον Υπουργό, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα.

Όροι μεταφοράς

5. Ο Υπουργός μπορεί, κατά τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 4, να επιβάλει οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο, περιλαμβανομένων όρων αναφορικά με τη χρήση της οικοδομής δότη και της οικοδομής δέκτη, της θέσης και μορφή την οποία θα πάρει ο μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης και τη συντήρηση της διατηρητέας οικοδομής.

Άδεια για μεταφορά

6. Η άδεια για μεταφορά συντελεστή δόμησης θα αναφέρει, μεταξύ άλλων-

(α) Την οικοδομή δότη από την οποία εγκρίνεται η μεταφορά και την οικοδομή δέκτη προς την οποία επιτράπηκε η μεταφορά, το εμβαδό του οικοπέδου ή του τεμαχίου της οικοδομής δότη και της οικοδομής δέκτη και τον υφιστάμενο και επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης·

(β) τον ιδιοκτήτη της οικοδομής δότη και της οικοδομής δέκτη·

(γ) το μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης, με αναφορά στα τετραγωνικά μέτρα δομήσιμου εμβαδού που θα μεταφερθούν στην οικοδομή δέκτη, σύμφωνα με τους τύπους μετασχηματισμού που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα·

(δ) το ποσό της εισφοράς προς τη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 15· και

(ε) τους όρους τους οποίους τυχόν επέβαλε ο Υπουργός, σύμφωνα με το άρθρο 5.

Χρησιμοποίηση τον μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης

7. Ο ιδιοκτήτης οικοδομής δότη μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ο ίδιος το μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης του ακινήτου του είτε να τον πωλήσει είτε να τον διαθέσει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Απαλλαγή από φόρους κτλ

8. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, σε περίπτωση που μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης πωλείται ή διατίθεται, το οικονομικό αντάλλαγμα που εισπράττεται από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής δότη από τη συγκεκριμένη πώληση ή τη διάθεση απαλλάσσεται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος, περιλαμβανομένου του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και των μεταβιβαστικών τελών.

Καταχωρήσεις στα κτηματολογικά βιβλία

9.—(1) Ο υπολειπόμενος μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης αφαιρείται οριστικά από το οικόπεδο ή το τεμάχιο στο οποίο βρίσκεται η οικοδομή δότης και προστίθεται οριστικά στο τεμάχιο στο οποίο βρίσκεται η οικοδομή δέκτης.

(2) Ευθύς μετά την κατάθεση των ποσών και ποσοστών που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής οφείλει να ειδοποιεί το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ώστε αυτός να καταχωρεί στα κτηματολογικά βιβλία που τηρεί και να αναγράφει στο. πιστοποιητικό ιδιοκτησίας της οικοδομής δότη και της οικοδομής δέκτη κάθε μεταφορά υπολειπόμενου ή/και χαρισμένου, ανάλογα με την περίπτωση, συντελεστή δόμησης.

Μεταφορά ολόκληρου του συντελεστή δόμησης

10. Σε περίπτωση που οικοδομή δότης μεταβιβάζεται στη Δημοκρατία ή σε αρχή τοπικής διοίκησης χωρίς οποιαδήποτε αντιπαροχή, ο Υπουργός μπορεί να δώσει άδεια στον ιδιοκτήτη της οικοδομής αυτής να μεταφέρει σε περιοχή δέκτη ολόκληρο τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης της οικοδομής που μεταβίβασε, αφού θεωρηθεί ως υπολειπόμενος συντελεστής δόμησης, σύμφωνα με τον Πρώτο Τύπο μετασχηματισμού που προβλέπεται στο Δεύτερο Παράρτημα.

Μεταφορά συντελεστή δόμησης σε ειδικές περιπτώσεις

11. Ο Υπουργός μπορεί να εγκρίνει μεταφορά μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης εκτός περιοχής δέκτη σε τεμάχιο που ανήκει στον ιδιοκτήτη της διατηρητέας οικοδομής, εφόσον ο αριθμός ορόφων και το ποσοστό κάλυψης του τεμαχίου δε δημιουργούν συνθήκες που επηρεάζουν τις ανέσεις της περιοχής και δεν επιβαρύνουν ούτε αλλοιώνουν αρνητικά τα περιβαλλοντικά και οικολογικά χαρακτηριστικά της, κατά την κρίση της πολεοδομικής αρχής.

Μεταφορά σε μία ή περισσότερες οικοδομές δέκτες

12. Η μεταφορά του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης οικοδομής δότη, ολόκληρου ή μέρους του, μπορεί να γίνει σε μία ή περισσότερες οικοδομές δέκτες και είτε ταυτόχρονα είτε σε διαφορετικούς χρόνους.

Μεταφερόμενο εμβαδό

13. Το εμβαδό που μπορεί να μεταφερθεί από την οικοδομή δότη προς την οικοδομή δέκτη υπολογίζεται με βάση τους τύπους μετασχηματισμού που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα.

Χαρισμένο μεταφερόμενο εμβαδό

14.—(1) Σε περίπτωση που οικοδομή δότης χρειάζεται συντήρηση και ο ιδιοκτήτης της υποβάλει ικανοποιητικά στοιχεία για το σκοπό αυτό, τότε ο Υπουργός μπορεί, πέραν της μεταφοράς υπολειπόμενου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης, να δώσει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, να έχει και χαρισμένο συντελεστή δόμησης που υπολογίζεται με βάση το Δεύτερο Τύπο μετασχηματισμού που προβλέπεται στο Δεύτερο Παράρτημα.

(2) Το χρηματικό ποσό που οφείλει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης της οικοδομής δέκτη για το εμβαδόν αυτό υπολογίζεται με βάση αξία ανά τετραγωνικό μέτρο που δίνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και κατατίθεται στο Λογαριασμό Καταθέσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής δέκτη και, αφαιρουμένου του ποσοστού δέκα τοις εκατόν (10%) που παρακρατείται ως εισφορά προς τη Δημοκρατία δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 15, παρέχεται σταδιακά στον ιδιοκτήτη της οικοδομής δότη, σύμφωνα με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών συντήρησης της οικοδομής δότη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της αξίας που έχει δοθεί από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της τιμής που είχε συμφωνηθεί μεταξύ ιδιοκτήτη της οικοδομής δότη και ιδιοκτήτη της οικοδομής δέκτη, τότε το χρηματικό ποσό που κατατίθεται στο Λογαριασμό Καταθέσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, είναι αυτό που συμφωνείται μεταξύ των εν λόγω ιδιοκτητών, νοουμένου ότι δεν είναι μικρότερο από το ποσοστό του εβδομήντα τοις εκατόν (70%) επί της αξίας που έχει δοθεί από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

(3) Μετά την πάροδο έξι χρόνων από την κατάθεση του χρηματικού ποσού στο Λογαριασμό Καταθέσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ολόκληρο το χρηματικό ποσό ή οποιοδήποτε μέρος του που παραμένει στον εν λόγω λογαριασμό αδιάθετο, περιέρχεται στην κυριότητα της Δημοκρατίας, εκτός εάν ο Υπουργός επιτρέψει την παράταση της πιο πάνω εξαετούς περιόδου, εφόσον ικανοποιηθεί ότι η καθυστέρηση είναι δικαιολογημένη.

Εισφορά προς τη Δημοκρατία

15. Ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) επί της αξίας του υπολειπόμενου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης κατατίθεται ως εισφορά προς τη Δημοκρατία από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής δέκτη και ισάριθμο ποσοστό επί της αξίας του χαρισμένου μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης παρακρατείται ως εισφορά προς τη Δημοκρατία από το ποσό που έχει κατατεθεί δυνάμει του άρθρου 14.

Έσοδα βάσει του παρόντος Νόμου και διάθεσή τους

15Α. Τα έσοδα που απορρέουν από το αδιάθετο ποσό του χαρισμένου συντελεστή δόμησης δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 14 και από την εισφορά προς τη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 15, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Αύξηση επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης

16. Σε περίπτωση αύξησης του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης διατηρητέας οικοδομής μετά τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, ο ιδιοκτήτης της διατηρητέας οικοδομής μπορεί να μεταφέρει τον επιπρόσθετο συντελεστή δόμησης που έχει προκύψει από την αύξηση.