ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ – ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Καθορισμός δασμών, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων

36.-(1) Οι δασμοί, που καθίστανται απαιτητοί, σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής, καθορίζονται σύ΅φωνα ΅ε το Δασ΅ολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά τα ειδικότερα οριζό΅ενα στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και την άλλη αντίστοιχη Ενωσιακή και Κυπριακή Νομοθεσία, ενώ οι φόροι και οι άλλες επιβαρύνσεις επιβάλλονται από την Κυπριακή Νομοθεσία.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της τελωνειακής και της άλλης νομοθεσίας, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο φόρος κατανάλωσης επί εμπορευμάτων που εισάγονται στη Δημοκρατία επιβάλλεται και καταβάλλεται ως να ήταν δασμός και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας που αφορούν τους δασμούς, εκτός αν υπάρχει ρητή περί του αντιθέτου διάταξη στην τελωνειακή ή και την άλλη νομοθεσία.

Προτιμησιακή ή μη προτιμησιακή καταγωγή εμπορευμάτων

37. [Διαγράφηκε]