ΜΕΡΟΣ VΙ ΕΙΣΟΔΟΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Είσοδος και επιτήρηση εμπορευμάτων

31.-(1) Τα εμπορεύματα, που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας, υποβάλλονται, από τη στιγμή της εισόδου τους, σε τελωνειακή επιτήρηση ή και έλεγχο, προσκομίζονται δε, χωρίς καθυστέρηση και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει το τελωνείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο αρμόδιο τελωνείο ή σε άλλο χώρο που εγκρίνεται ή καθορίζεται.

(2) Με τον ανάλογο τρόπο, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), στο αρμόδιο τελωνείο προσκομίζονται στο αρμόδιο τελωνείο και τα ενωσιακά εμπορεύματα που αποστέλλονται στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος και διακινούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις, με την κάλυψη εγγράφου κοινοτικής διαμετακόμισης ή εγγράφου που επέχει θέση εγγράφου κοινοτικής διαμετακόμισης ή αντιτύπου εγγράφου ελέγχου.

Έγκριση αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης

32.-(1) Ο Διευθυντής εγκρίνει σε οποιοδήποτε λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, χώρους για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων μέχρις ότου τα εμπορεύματα αυτά τεθούν σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαχθούν, οι οποίοι θα αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ως "αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης". Οι αποθήκες αυτές δύνανται να είναι Δημόσιες προσωρινές αποθήκες των οποίων τη διαχείριση έχει το Τμήμα Τελωνείων ή Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες των οποίων τη διαχείριση έχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης, η διαχείριση των οποίων δύναται να ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για χρονικές περιόδους και με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο δύναται μεταξύ άλλων να καθορίσει -

(α) τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες· αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που προβλέπονται στο εδάφιο (1)·

(β) τη διαδικασία παραλαβής των εμπορευμάτων·

(γ) τους όρους αποθήκευσης και λογιστικής διαχείρισης των εμπορευμάτων·

(δ) τον τρόπο παρακολούθησης και άσκησης του τελωνειακού ελέγχου τόσο των εμπορευμάτων όσο και των Ιδιωτικών προσωρινών αποθηκών· χώρων·

(ε) το χρόνο λειτουργίας των Ιδιωτικών προσωρινών αποθηκών αποθηκών και χώρων αυτών και τους λόγους ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πριν από το χρόνο λήξης αυτής·

(στ) τις εγγυήσεις που θα παρέχονται για τη διασφάλιση των οφειλόμενων κάθε φορά προς το Δημόσιο δασμών, φόρων και άλλών επιβαρύνσεων, για τα εμπορεύματα που αποθηκεύονται·

(ζ) [Διαγράφηκε]·

(η) κάθε άλλο θέμα για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθώς και για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο απαιτεί ή είναι δεκτικό ρύθμισης.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίσει:

(α) τέλη διαχείρισης των αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης τις οποίες διαχειρίζονται άλλα, εκτός από το Τμήμα Τελωνείων, πρόσωπα·

(β) αποθηκευτικά τέλη για εμπορεύματα τα οποία εναποτίθενται σε αποθήκες τις οποίες διαχειρίζεται το Τμήμα Τελωνείων· και

(γ) τέλη επίβλεψης ή και τέλη υπερωρίας για παροχή υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να αναθέσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διαχείριση εμπορευμάτων που εκφορτώνονται σε Δημόσιες προσωρινές αποθήκες.

(5) Ο Διευθυντής δύναται οποτεδήποτε και για εύλογη αιτία να ανακαλέσει ή διαφοροποιήσει την έγκριση ή και τους όρους έγκρισης που παρασχέθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (2).

Δημόσιες προσωρινές αποθήκες

33.-(1) Η εκφόρτωση των εμπορευμάτων στις Δημόσιες προσωρινές αποθήκες ή και χώρους, που καθορίζει ή εγκρίνει ο Διευθυντής, καθώς και η παράδοση αυτών στο Τμήμα Τελωνείων, γίνεται ύστερα από άδεια του Διευθυντή με βάση το δηλωτικό του φορτίου. εισαγωγής.

(2) Αν, κατά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων διαπιστωθούν ελλείμματα ή βρεθούν δέματα, δοχεία, κιβώτια ή άλλα μέσα συσκευασίας, που φέρουν σαφή σημεία παραβίασης ή διαρρέουν ή είναι κενά του περιεχομένου τους, για την παραλαβή των εμπορευμάτων αυτών εκ μέρους του Τμήματος Τελωνείων συντάσσεται και υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό το Διευθυντή και το μεταφορέα ή τον αντιπρόσωπό του, κατάσταση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται από το Διευθυντή, η οποία δύναται να είναι και με μηχανογραφημένη μέθοδο και στην οποία αναγράφονται με κάθε λεπτομέρεια η κατάσταση και το περιεχόμενο των πιο πάνω μέσων συσκευασίας κατά βάρος, ποσότητα και περιγραφή των εμπορευμάτων, καθώς και τα ληφθέντα μέτρα.

(3) Για τα ελλείμματα που αναφέρονται στο εδάφιο (2), ο Διευθυντής προβαίνει στη βεβαίωσή τους και εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην είσπραξη των δασμών, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αυτά.

(4) Η Δημοκρατία δεν ευθύνεται για τις φυσικές απομειώσεις, φθορές ή βλάβες των εναποτιθέμενων εμπορευμάτων στις Δημόσιες προσωρινές αποθήκεςαποθήκες προσωρινής εναπόθεσης, που τελούν υπό τη διαχείριση του Τμήματος Τελωνείων καθώς και για τις οφειλόμενες σε ανώτερη βία.

(5) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει τους όρους, τις προϋποθέσεις και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για τη διαχείριση των Δημόσιων προσωρινών αποθηκών.

Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες

34.-(1) Η προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων, που μεταφέρονται απ’ ευθείας από το εξωτερικό ή αποστέλλονται ύστερα από διαμετακόμιση, επιτρέπεται με γραπτή άδεια του Διευθυντή σε ι Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες που εγκρίνονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρο υ 32(2).

(2) Η εκφόρτωση των εμπορευμάτων στις Ιδιωτικές προσωρινές πιο πάνω αποθήκες γίνεται με βάση το δηλωτικό. Η χρήση των προσωρινών αυτών αποθηκών επιτρέπεται να γίνεται και από περισσότερους του ενός μεταφορείς και εισαγωγείς εμπορευμάτων. Για τα εμπορεύματα που εναποτίθενται στις αποθήκες αυτές εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.

(3) Στις Ιιδιωτικές προσωρινές αποθήκες είναι δυνατόν να διεξάγονται από το Τμήμα Τελωνείων όλες οι προβλεπόμενες από την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία τελωνειακές εργασίες και διαδικασίες.

(4) Τα εμπορεύματα που τελούν σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης επιτρέπεται να μετακινηθούν ή απομακρυνθούν από τον τόπο που είχαν αρχικά τοποθετηθεί ή αποθηκευτεί, μόνο με άδεια του Διευθυντή. Τα εμπορεύματα αυτά επιτρέπεται να υποστούν μόνο επεξεργασία τέτοια, που να εξασφαλίζει τη διατήρησή τους στην αυτή ίδια κατάσταση, χωρίς μεταβολή της εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. Επίσης επιτρέπεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ύστερα από άδεια του Διευθυντή, η εξέταση ή η λήψη δειγμάτων των εμπορευμάτων αυτών, με σκοπό να τεθούν σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαχθούν.

(5) Το Τμήμα Τελωνείων ασκεί έλεγχο και εποπτεία στις Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες. Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός Διευθυντής δύναται να εισέλθει εντός των αποθηκών αυτών, να τις επιθεωρήσει, να διεξάγει έρευνες, να εξετάσει και ελέγξει τα εμπορεύματα και τα έγγραφα που βρίσκονται σε αυτές. Για την άσκηση του ελέγχου και της εποπτείας είναι δυνατόν να εγκαθίσταται στις αποθήκες αυτές κλιμάκιο εξουσιοδοτημένων λειτουργών.

(6) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται, όπως για τους σκοπούς του ελέγχου που αναφέρεται στο εδάφιο (5), σφραγίσει, κλειδώσει οποιεσδήποτε τέτοιες αποθήκες ή μέρος αυτών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ασφαλίσει τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε αυτές και σε τέτοια περίπτωση το σφράγισμα ή κλειδαριά ή άλλη ασφάλεια θα εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου περατωθεί ο έλεγχος και καταβληθούν τυχόν οφειλόμενοι δασμοί ή και φόροι ή άλλες επιβαρύνσεις ή δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις για τυχόν ελλείμματα.

(7) Οι διαχειριστές των Ιδιωτικών προσωρινών αποθηκών ευθύνονται για τους δασμούς, φόρους και τις άλλες επιβαρύνσεις, που αναλογούν στα εμπορεύματα. Το Δημόσιο δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή καταστροφή, οφειλόμενη σε οποιαδήποτε αιτία, των εμπορευμάτων που εναποτίθενται στις αποθήκες αυτές.

(8) Στις Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες δεν επιτρέπεται η προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στις διατυπώσεις της τελωνειακής αποταμίευσης. Η εναπόθεση εμπορευμάτων στις αποθήκες αυτές, που είναι δυνατόν από τη φύση ή την κατάστασή τους να επηρεάσουν άλλα εμπορεύματα ή να προκαλέσουν κίνδυνο στη δημόσια υγεία, τάξη, ασφάλεια ή στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαρρυθμισμένα ιδιαίτερα διαμερίσματα ή χώρους εφόσον υπάρχουν και δύνανται να αποτρέψουν τους κινδύνους αυτούς. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι ειδικοί χώροι η εναπόθεση των εμπορευμάτων αυτών επιτρέπεται μόνο με άδεια του Διευθυντή στις κατάλληλες εγκαταστάσεις του εισαγωγέα αυτών. Ο Διευθυντής δύναται να μην επιτρέψει την εκφόρτωση σε Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες εμπορευμάτων που έχουν υποστεί σήψη ή αλλοίωση.

(9) Οι διαχειριστές των Ιδιωτικών προσωρινών αποθηκών υποχρεούνται να διαθέτουν στις αποθήκες αυτές, χωρίς επιβάρυνση στο Δημόσιο, κατάλληλο και ασφαλή στεγασμένο ή και υπαίθριο χώρο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που δεν παραλαμβάνονται εντός των προβλεπομένων προθεσμιών και κηρύσσονται αζήτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67. Η μεταφορά αυτή διενεργείται με προσωπικό και μεταφορικά μέσα των διαχειριστών των αποθηκών αυτών. Μετά την εκποίηση των εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71(1), καταβάλλονται από το πλειστηρίασμα στους διαχειριστές τέτοιων αποθηκών τα αναλογούντα στα εμπορεύματα αποθηκευτικά τέλη για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας κήρυξης των εμπορευμάτων ως αζήτητων και της εκποίησής τους, νοουμένου ότι τα εμπορεύματα παραμένουν εναποτεθειμένα στην Ιδιωτική προσωρινή αποθήκη. Μετά τη διάθεση ή την καταστροφή από το Τμήμα Τελωνείων των εμπορευμάτων που περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, η οποιαδήποτε απαίτηση οι απαιτήσεις των διαχειριστών των αποθηκών αυτών, αποσβένεται τερματίζονται.

(10) Τηρουμένων των ειδικών διατάξεων της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας σχετικά με τις άδειες εισόδου ή εξόδου των εμπορευμάτων ή άλλων αντικειμένων, απαγορεύεται η είσοδος και έξοδος των κάθε φύσης αντικειμένων, εμπορευμάτων, οχημάτων και ατόμων στις Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες που προβλέπονται από το άρθρο αυτό και τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση ή εποπτεία, χωρίς έλεγχο από εξουσιοδοτημένο λειτουργότο Διευθυντή. Ο Διευθυντής δύναται να απαγορεύσει την είσοδο προσώπων ή οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας και φρούρησης, που δεν έχουν έχει σχέση με συγκεκριμένη εργασία.

(11) Οι διαχειριστές των Ιδιωτικών προσωρινών αποθηκών, οφείλουν να γνωστοποιούν γραπτώς στο Διευθυντή κάθε επιπλέον ή επί έλαττον διαπιστούμενη κατά την εκφόρτωση διαφορά μεταξύ των αναγραφόμενων στο δηλωτικό εμπορευμάτων και εκείνων που εναποτέθηκαν. Επί έλαττον διαφορές εμπορευμάτων, που δεν γνωστοποιήθηκαν γραπτώς στο Διευθυντή εντός δώδεκα ωρών από την εκφόρτωση ή άλλης μεγαλύτερης ή μικρότερης προθεσμίας που ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής, δεν λαμβάνονται υπόψη, οι δε διαχειριστές των προσωρινών αυτών αποθηκών υποχρεούνται, επιφυλασσομένης οποιασδήποτε άλλης διάταξης για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων του Μέρους ΧΙΧ του παρόντος Νόμου, στην καταβολή των δασμών, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων, που αναλογούν στις διαφορές αυτές.

(12) Ο Διευθυντής εκ των υστέρων βεβαιώνει τους οφειλόμενους δασμούς ή και φόρους, που αναλογούν στα διαπιστούμενα κάθε φορά ελλείμματα ή τις διαφορές εμπορευμάτων, που εισήχθηκαν στις Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες, σε βάρος του διαχειριστή των αποθηκών αυτών.

Προθεσμία εναπόθεσης εμπορευμάτων στις αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης και άλλες ρυθμίσεις

35.-(1) Για την εναπόθεση εμπορευμάτων στις αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που προβλέπονται στο άρθρο 32, ισχύει η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών σύμφωνα με τις σχετικές ενωσιακές διατάξεις.

(2) Για εμπορεύματα τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό καθεστώς ή επανεξαχθεί εντός της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 67 έως 72, που αφορούν αζήτητα εμπορεύματα.

(3) Ο κάτοχος των εμπορευμάτων υποβάλλει σε ειδικό έντυπο, που καθορίζεται από τον Διευθυντή, γραπτή αίτηση για την εγκατάλειψη ή την καταστροφή των εμπορευμάτων:

Νοείται ότι, η εγκατάλειψη ή η καταστροφή των εμπορευμάτων δεν συνεπάγεται δαπάνη για το Δημόσιο.

(4) Ο Διευθυντής δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 60, να καταστρέψει τα εμπορεύματα που έχουν τοποθετηθεί στις αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης, πληροφορεί δε σχετικά τον κάτοχο των εμπορευμάτων και τα έξοδα καταστροφής των εμπορευμάτων βαρύνουν τον κάτοχό τους.