ΜΕΡΟΣ V ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Είσοδος και επιθεώρηση σε εγκεκριμένες αποβάθρες και σταθμούς ελέγχου

25. Εξουσιοδοτημένος λειτουργός Ο Διευθυντής δύναται κατά οποιοδήποτε χρόνο να εισέλθει σε εγκεκριμένη αποβάθρα ή σε σταθμό ελέγχου με σκοπό την επιθεώρηση και τον έλεγχό τους και την επιθεώρηση και τον έλεγχο οποιωνδήποτε εμπορευμάτων βρίσκονται σε αυτά κατά το χρόνο αυτό.

Εξουσία εισόδου, επιθεώρησης και ελέγχου λιμένα και τελωνειακού αερολιμένα

26.-(1) Ο υπεύθυνος λιμένα ή τελωνειακού αερολιμένα, οφείλει να επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς να εισέρχονται εται οποτεδήποτε στο λιμένα ή στον τελωνειακό αερολιμένα και να , επιθεωρούν και ελέγχουν αυτό και τα οικήματα και εμπορεύματα που βρίσκονται σε αυτό.

(2) Ο υπεύθυνος λιμένα ή τελωνειακού αερολιμένα οφείλει όπως-

(α) τηρεί, με τον τρόπο και τύπο που ήθελε εγκρίνει ο Διευθυντής, κατάσταση εισόδου και εξόδου όλων των πλοίων που καταπλέουν ή αναχωρούν ή των αεροσκαφών που αφικνούνται ή αναχωρούν στον ή από το λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα ανάλογα με την περίπτωση·

(β) διαθέτει ή προσκομίζει, όταν απαιτηθεί από το Διευθυντή, την κατάσταση εισόδου και εξόδου όλων των πλοίων ή αεροσκαφών που καταπλέουν ή αφικνούνται ή αναχωρούν από το λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα ανάλογα με την περίπτωση μαζί με οποιοδήποτε έγγραφο που τηρείται στο λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα και αφορά τη διακίνηση των πλοίων και αεροσκαφών. και

(γ) επιτρέπει στο Διευθυντή να λαμβάνει αντίγραφα και αποσπάσματα από οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση ή έγγραφο.

Εξουσία λειτουργού για επιβίβαση σε πλοίο ή αεροσκάφος

27.-(1) Κατά τη διάρκεια της παραμονής κάποιου πλοίου εντός των ορίων του λιμένα ή εντός δώδεκα ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Δημοκρατίας ή αεροσκάφους σε τελωνειακό αερολιμένα, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός πρόσωπο,που είναι εντεταλμένος προσηκόντως για την εφαρμογή της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο να επιβιβαστεί στο πλοίο ή αεροσκάφος καθώς και να διενεργήσει έρευνες σε οποιοδήποτε μέρος αυτού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πλοίο ευρίσκεται εντός δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Δημοκρατίας, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να ζητά, με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών της Δημοκρατίας, όπου χρειάζεται, από τον πλοίαρχο όπως φροντίσει για τον κατάπλου του πλοίου εντός λιμένα με σκοπό τον έλεγχό του.

(2) Ο πλοίαρχος πλοίου ή ο κυβερνήτης αεροσκάφους οφείλει οποτεδήποτε να επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς να επιβιβάζονται στο πλοίο ή στο αεροσκάφος, να επιθεωρούν και ελέγχουν αυτό, τα εμπορεύματα που πιθανόν να κομίζονται σε αυτό, όπως και όλα τα έγγραφα, που αφορούν το πλοίο ή αεροσκάφος ή τα κομιζόμενα σε αυτά εμπορεύματα ή πρόσωπα: . για το σκοπό αυτό

Νοείται ότι, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε να εισέρχονται σε οποιοδήποτε μέρος του πλοίου ή αεροσκάφους εφόσον παρίσταται ανάγκη για τους σκοπούς της επιθεώρησης και ελέγχου.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να τοποθετήσει εξουσιοδοτημένους λειτουργούς σε οποιοδήποτε πλοίο το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων λιμένα. Για πρόληψη διάπραξης ποινικών αδικημάτων, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί δύνανται, όταν επιβιβαστούν στο πλοίο, να παραμένουν σε αυτό για φρούρηση, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η φρούρηση και η επιτήρηση του πλοίου ενεργείται με δαπάνη των υπευθύνων αυτού. Ο πλοίαρχος υποχρεούται να παράσχει εύλογο κατάλυμα για τους λειτουργούς αυτούς ή μέσα ασφαλούς επιβίβασης ή αποβίβασης τους των εξουσιοδοτημένων λειτουργών τστο ή από το πλοίο.

(4) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των αμέσως προηγούμενων εδαφίων (1), (2) και (3), ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε οποιοδήποτε μέρος του πλοίου, το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων οποιουδήποτε λιμένα ή αεροσκάφους εντός του τελωνειακού αερολιμένα και δύναται -

(α) να διατάξει τη σήμανση κάθε εμπορεύματος πριν από την εκφόρτωση του από το πλοίο ή αεροσκάφος.

(β) να κλειδώσει, σφραγίσει, σημάνει ή με άλλο τρόπο εξασφαλίσει τα εμπορεύματα που κομίζονται με το πλοίο ή αεροσκάφος ή οποιοδήποτε χώρο ή δοχείο εντός του οποίου αυτά κομίζονται.

(γ) να παραβιάσει οποιοδήποτε κλειδωμένο χώρο, εμπορευματοκιβώτιο ή δοχείο, του οποίου τα κλειδιά παρακρατούνται.

(δ) να εξετάσει με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιώντας και μηχανικά μέσα, εμπορεύματα ή οποιοδήποτε χώρο ή δοχείο εντός του οποίου αυτά κομίζονται,

όλα δε τα εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται κρυμμένα σε πλοίο ή αεροσκάφος, υπόκεινται εις δήμευση.

(5) Κατά τη διάρκεια παραμονής του πλοίου στο λιμένα, ο Διευθυντής δύναται να απαγορεύσει την άνοδο σε αυτό προσώπων, που δεν έχουν σχέση με τις εργασίες του πλοίου.

Εξουσία για παρεμπόδιση απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους

28. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει υποψία ότι πλοίο ή αεροσκάφος προτίθεται ή ενδέχεται να αναχωρήσει εκτός της Δημοκρατίας, από οποιοδήποτε τόπο εκτός από λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα ή από λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα πριν συμπληρωθούν οι απαιτούμενες τελωνειακές διατυπώσεις, αυτός δύναται να δώσει οδηγίες για να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την κατακράτηση του πλοίου ή του αεροσκάφους ή με άλλο τρόπο, για παρεμπόδιση του απόπλου ή της αναχώρησης.

Εξουσία άρνησης παροχής ή ακύρωσης άδειας απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους

29. O Διευθυντής για να επιτύχει κατακράτηση πλοίου ή αεροσκάφους κατά την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή αρμοδιότητας που παραχωρήθηκε σε αυτό από οποιαδήποτε διάταξη της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας δύναται -

(α) οποτεδήποτε να αρνηθεί την παροχή άδειας απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους. και

(β) σε περίπτωση που έχει παρασχεθεί τέτοια άδεια απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους και ενόσω το πλοίο βρίσκεται εντός των ορίων οποιουδήποτε λιμένα ή το αεροσκάφος σε οποιοδήποτε τελωνειακό αερολιμένα, να απαιτήσει όπως επιστραφεί σε αυτόν η άδεια που έχει παραχωρηθεί:

Νοείται ότι, η απαίτηση αυτή υποβάλλεται προφορικά ή εγγράφως προς τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον δε είναι έγγραφη επιδίδεται -

(α) με προσωπική παράδοση. ή

(β) αφήνεται στην τελευταία γνωστή κατοικία του. ή

(γ) παραδίδεται σε πρόσωπο στο πλοίο ή αεροσκάφος, το οποίο εμφανίζεται ότι έχει την ευθύνη ή διακυβέρνηση του πλοίου ή αεροσκάφους ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο:

Νοείται περαιτέρω ότι, όταν η απαίτηση επιστροφής άδειας απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους ενεργείται όπως στην προαναφερόμενη επιφύλαξη, η άδεια καθίσταται άμεσα άκυρη.

Εκφόρτωση εμπορευμάτων σε χώρους που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από το Διευθυντή

30. Σε περίπτωση μη κατάθεσης του δηλωτικού ή καθυστέρησης εκφόρτωσης των εμπορευμάτων, ο Διευθυντής, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δικαιούται να διατάξει, με κίνδυνο και έξοδα του μεταφορέα, την εκφόρτωση των εμπορευμάτων από το μέσο μεταφοράς, στο οποίο βρίσκονται, στους χώρους που έχουν καθοριστεί ή εγκριθεί από το Διευθυντή, για να εξασφαλίζεται ο έλεγχος τόσο των εμπορευμάτων όσο και του μέσου μεταφοράς.