ΜΕΡΟΣ ΙV ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΗΛΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Υποβολή δηλωτικού κατά τον κατάπλου

15.-(1) Ο πλοίαρχος κάθε πλοίου που καταπλέει σε λιμένα της Δημοκρατίας ή βρίσκεται αγκυροβολημένο εντός των χωρικών υδάτων για οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και λόγω ανώτερης βίας, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού, οφείλει να υποβάλει στο Διευθυντή δηλωτικό του φορτίου εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τον κατάπλου και πάντως πριν από τον απόπλου:

Νοείται ότι, η πιο πάνω υποχρέωση υφίσταται και όταν το πλοίο δεν φέρει φορτίο.

(2) Η υποβολή δηλωτικού δύναται να μην απαιτείται όταν πρόκειται για πλοίο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια τακτικής γραμμής και σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις ήθελε εγκρίνει ο Διευθυντής.

(3) Μέχρι την υποβολή του δηλωτικού, τα εμπορεύματα απαγορεύεται να εκφορτωθούν, παρά μόνο μετά από έγκριση του Διευθυντή και στους χώρους που ελέγχονται από το Τμήμα Τελωνείων.

(4) Το δηλωτικό υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο και με τον τρόπο, ο οποίος δύναται να είναι και με μηχανογραφημένη μέθοδο, όπως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να απαιτεί και την επίδειξη ή προσκόμιση κάθε σχετικού με το δηλωτικό εγγράφου.

(5) Ο πλοίαρχος δεν υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων του άρθρου αυτού, όταν το πλοίο, χωρίς να ελευθεροκοινωνήσει, αποπλέει πριν να περάσει η προθεσμία που ορίζεται από το εδάφιο (1).

(6) Ο Διευθυντής δύναται με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει τη διαδικασία υποβολής του δηλωτικού καθώς και ειδικότερες διαδικασίες και διατυπώσεις, που αφορούν την υποβολή του δηλωτικού για :συγκεκριμένες κατηγορίες και περιπτώσεις.

Υποβολή δηλωτικού φορτηγών, επιβατικών και οχηματαγωγών πλοίων

16. Το δηλωτικό των φορτηγών, επιβατικών και οχηματαγωγών πλοίων επιτρέπεται να υποβάλλεται στο Διευθυντή και από τους ναυτικούς πράκτορες, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το εδάφιο (1) του το άρθρο υ 15(1) και να περιλαμβάνει μόνο τα εμπορεύματα που προορίζονται για το λιμένα κατάπλου. Τα οχήματα διεθνών μεταφορών, που διακινούνται δια των παραπάνω πλοίων και μεταφέρουν εμπορεύματα που καλύπτονται από τίτλο διεθνούς διαμετακόμισης, περιλαμβάνονται στο δηλωτικό ξεχωριστά, για κάθε όχημα.

Υποβολή δηλωτικού πριν από τον απόπλου

17.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει όπως ο πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού υποχρεούται, πριν από τον απόπλου από το λιμένα του πρώτου κατάπλου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 15, να υποβάλει στο Διευθυντή δηλωτικό:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει την πιο πάνω υποχρέωση και όταν το πλοίο δεν φέρει φορτίο.

(2) Ο πλοίαρχος μετά τον κατάπλου σε δεύτερο λιμένα της Δημοκρατίας υποβάλλει στο Διευθυντή, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 15, δηλωτικό του φορτίου.

(3) Το δηλωτικό υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο και με τον τρόπο, ο οποίος δύναται να είναι και με μηχανογραφημένη μέθοδο, όπως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει. Ο Διευθυντής δύναται επίσης να καθορίσει τη διαδικασία υποβολής του δηλωτικού καθώς και ειδικότερες διαδικασίες και διατυπώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες και περιπτώσεις που αφορούν την υποβολή του δηλωτικού:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να ζητά και την επίδειξη ή προσκόμιση κάθε σχετικού με το δηλωτικό εγγράφου.

Γνωστοποίηση της άφιξης πλοίου

18. Οι ναυτικοί πράκτορες ή οι αντιπρόσωποι των πλοίων υποχρεούνται να γνωστοποιούν γραπτώς στο τελωνείο, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες, πριν από τον κατάπλου του πλοίου, την επικείμενη άφιξη, παρέχοντας κάθε αναγκαία συναφή πληροφορία που είναι δυνατόν δύναται να ζητηθεί από το Διευθυντή:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε αναφορά στο παρόν άρθρο σε γραπτή γνωστοποίηση περιλαμβάνει και τη γνωστοποίηση με μηχανογραφημένο ή ηλεκτρονικό μέσο.

Προσόρμιση πλοίου για λόγους ανώτερης βίας

19. Στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο, για λόγους ανώτερης βίας, προσορμίζεται και έχει ανάγκη επισκευής, ο πλοίαρχος, αφού φροντίσει για τις διατυπώσεις περί δηλωτικών, μετά από άδεια του Διευθυντή, είναι δυνατόν να εκφορτώσει και να εναποθέσει τα εμπορεύματα του πλοίου σε χώρους που εγκρίνονται από το Διευθυντή.

Υποβολή δηλωτικού φορτίου αεροσκαφών

20.-(1) Ο κυβερνήτης αεροσκάφους που προέρχεται από αερολιμένα εκτός της Δημοκρατίας ή αναχωρεί από αερολιμένα της Δημοκρατίας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού, υποβάλλει στο Διευθυντή, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 17του παρόντος Νόμου, το δηλωτικό φορτίου.

(2) Το δηλωτικό υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο και με τον τρόπο, ο οποίος δύναται να είναι και με μηχανογραφημένη μέθοδο, όπως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει. Ο Διευθυντής δύναται επίσης να καθορίσει τη διαδικασία υποβολής του δηλωτικού καθώς και ειδικότερες διαδικασίες και διατυπώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες και περιπτώσεις που αφορούν την κατάθεση του δηλωτικού:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να ζητά και την επίδειξη ή προσκόμιση κάθε σχετικού με το δηλωτικό εγγράφου.

Άδεια απόπλου πλοίων και αναχώρησης αεροσκαφών

21.-(1) Εκτός όπως ήθελε επιτρέψει ο Διευθυντής, απαγορεύεται ο απόπλους πλοίου ή η αναχώρηση αεροσκάφους από οποιοδήποτε λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα από τον οποίο αρχίζει ο πλους ή η πτήση ή στον οποίο ήθελε προσεγγίσει ή προσγειωθεί κατά τη διάρκεια του πλου ή της πτήσης εκτός της Δημοκρατίας, μέχρις ότου του εκδοθεί άδεια για τον απόπλου του πλοίου ή αναχώρηση του αεροσκάφους από το Διευθυντήστο λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα αυτό:

Νοείται ότι, μέχρι την υποβολή αιτήματος για άδεια απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους, τα εμπορεύματα απαγορεύεται να φορτωθούν ή να μεταφερθούν για φόρτωση προς εξαγωγή ή για χρήση ως εφόδια τα εμπορεύματα, παρά μόνο μετά από έγκριση του Διευθυντή και από χώρους που ελέγχονται από το Τμήμα Τελωνείων.

(2) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει -

(α) καθόσον αφορά στη διαδικασία έκδοσης άδειας απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους σύμφωνα με το άρθρο αυτό·

(β) καθόσον αφορά στα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσαχθούν και σ τα στοιχεία τα οποία πρέπει να παρασχεθούν από το πρόσωπο που ζητά την άδεια αυτή.

(3) Όταν αιτείται η παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο αυτό, για τον απόπλου οποιουδήποτε πλοίου, το οποίο αποπλέει χωρίς φορτίο ή δεν φέρει σε αυτό άλλα εμπορεύματα εκτός από τα εφόδια, τις αποσκευές των επιβατών που μεταφέρει ή κενά επιστρεφόμενα δοχεία που δεν αποδίδουν ναύλο ή κέρδος, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός Διευθυντής εκδίδει μετά από αίτηση του πλοιάρχου, άδεια απόπλου όπως ως αν αυτό ήταν κενό φορτίου.

Διατάξεις αναφορικά με τα εφόδια πλοίων ή αεροσκαφών

22.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Καταναλώσεως Νομοθεσίας και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας, καθώς και της συναφούς σχετικής Ενωσιακής Νομοθεσίας, επιτρέπεται η παράδοση εμπορευμάτων χωρίς την καταβολή των αναλογούντων δασμών ή και φόρων που προορίζονται για εφόδια πλοίων και αεροσκαφών υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής.

(2) Ο Διευθυντής δύναται με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει -

(α) την ποσότητα και περιγραφή των εμπορευμάτων, τα οποία είναι δυνατό να μεταφερθούν με πλοίο ή αεροσκάφος ως εφόδια.

(β) την περιγραφή και κατηγορία του πλοίου ή του αεροσκάφους στο οποίο είναι δυνατό να μεταφέρονται εμπορεύματα ως εφόδια·

(γ) την απαιτούμενη άδεια προμήθειας και μεταφοράς των εμπορευμάτων που προορίζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο (α), πιο πάνω,τη διαδικασία που θα ακολουθείται για την προμήθειά τους, αν υπόκεινται σε δασμό ή και φόρο ή όχι, ως προς το δασμό ή και φόρο που καταβλήθηκε και αν ενδείκνυται υπό τις περιστάσεις επιστροφή του δασμού ή και φόρου που καταβλήθηκε·

(δ) τη μεταχείριση των πλεονασμάτων εφοδίων για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· και

(ε) οποιανδήποτε άλλη λεπτομέρεια η οποία είναι αναγκαία για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Έγκριση εργασιών σε σχέση με φόρτωση, εκφόρτωση φορτίου

23.-(1) Εργασίες, που αφορούν φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφόρτωση και γενικά διακίνηση φορτίου ή μέρους φορτίου πλοίων ή αεροσκαφών, επιτρέπονται μόνο με έγγραφη άδεια του Διευθυντή.

(2) Η άδεια εκδίδεται από το Διευθυντή και αφορά συγκεκριμένη περίπτωση και εργασία και για χρονική περίοδο και προβλέπει την παρουσία ή μη εξουσιοδοτημένου λειτουργού κατά την εκτέλεση αυτής.

Απαγορεύσεις

24.-(1) Οποιαδήποτε υποκείμενα σε τελωνειακές διαδικασίες ή σε δασμούς και φόρους εμπορεύματα απαγορεύεται να εκφορτωθούν από οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο σε μη εγκεκριμένο από το αρμόδιο τελωνείο, σημείο στο εσωτερικό της Δημοκρατίας.

(2) Ο Διευθυντής δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του και για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απαγορεύσει την εξαγωγή ή διακίνηση εμπορευμάτων µε πλοίο ή αεροσκάφος ή να απαγορεύσει σε πλοίο ή αεροσκάφος να μεταφέρει εμπορεύματα προς εξαγωγή ή να διακινεί εμπορεύματα.