ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ
Καθορισμός λιμένων

10. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να -

(α) καθορίσει και κατονομάσει ως λιμένες για τελωνειακούς σκοπούς, οποιαδήποτε περιοχή στη Δημοκρατία, που εκάστοτε καθορίζεται στο Διάταγμα αυτό.

(β) ανακαλέσει τον καθορισμό οποιουδήποτε τέτοιου λιμένα που έχει γίνει για τους πιο πάνω σκοπούς ή να τροποποιήσει τα όρια οποιουδήποτε τέτοιου λιμένα.

(γ) ανακαλέσει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε Διάταγμα που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο εδάφιο αυτό.

Εγκεκριμένη αποβάθρα

11.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει εντός οποιουδήποτε λιμένα, για χρονικές περιόδους και με όρους και περιορισμούς που καθορίζονται από αυτόν, τόπους φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων οποιασδήποτε κατηγορίας ή κλάσης εμπορευμάτων, καθώς και επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών· οποιοσδήποτε δε τόπος ο οποίος εγκρίνεται με τον τρόπο αυτό, θα αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ως “εγκεκριμένη αποβάθρα”.

(2) Ο Διευθυντής δύναται οποτεδήποτε και για εύλογη αιτία να ανακαλέσει την έγκριση ή ανακαλέσει ή τροποποιήσει τους όρους έγκρισης που παρασχέθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (1).

Σταθμός ελέγχου αερολιμένα

12.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει σε οποιοδήποτε τελωνειακό αερολιμένα, για χρονικές περιόδους και με όρους και περιορισμούς που ήθελε εκάστοτε καθορίσει, μέρος ή κάποιο τόπο στον αερολιμένα αυτό για τη φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων, και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. οποιοσδήποτε δε τόπος ή μέρος που εγκρίνεται για τον πιο πάνω σκοπό, αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ως "σταθμός ελέγχου αερολιμένα".

(2) Ο Διευθυντής δύναται οποτεδήποτε και για εύλογη αιτία να ανακαλέσει την έγκριση ή ανακαλέσει ή τροποποιήσει τους όρους έγκρισης που παρασχέθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (1).

Τελωνειακός αερολιμένας

13. Τελωνειακός αερολιμένας αποτελεί οποιοδήποτε αεροδρόμιο το οποίο με όπως ορίζεται σε Διατάγματα Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που έχουν εκδοθεί δυνάμει των περί Αποικιακής Αεροπλοϊας Διαταγμάτων του 1955 μέχρι 1958 και του περί Τελωνείων και Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 1967 μέχρι (Αρ. 4) του 2003, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζεται ως τόπος προσγείωσης και αναχώρησης αεροσκαφών για τους σκοπούς της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.

Υποχρεώσεις πλοίων και αεροσκαφών

14. Οποιαδήποτε πλοία ή αεροσκάφη ανεξαρτήτως χωρητικότητας ή προέλευσης υποχρεωτικά καταπλέουν, αφικνούνται ή αναχωρούν σε ή από λιμένα όπως καθορίζεται στο άρθρο 10 ή τελωνειακό αερολιμένα όπως καθορίζεται στο άρθρο 13 ανάλογα με την περίπτωση, και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρμόδιο τελωνείο, και απαγορεύεται να καταπλεύσουν, αφιχθούν ή αναχωρήσουν σε ή από λιμένα όπως καθορίζεται στο άρθρο 10 ή τελωνειακό αερολιμένα όπου δεν υπάρχει αρμόδιο τελωνείο, ή απαγορεύεται δε να φορτώσουν ή εκφορτώσουν εμπορεύματα από ή σε τόπους που δεν έχουν εγκριθεί από το Διευθυντή.