ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αρμοδιότητες Τμήματος Τελωνείων και εξουσίες Διευθυντή

4.-(1) Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Τμήματος Τελωνείων εμπίπτει:

(α) Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, των εκτελεστικών διατάξεων και των κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων, της Κυπριακής και αντίστοιχης σχετικής Ενωσιακής Νομοθεσίας που αφορά φόρους, τη βεβαίωση και είσπραξη δασμού, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων επιβαλλομένων σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθεσίες, τη διαχείριση του συστήματος πληροφοριών, καθώς και την ανταλλαγή και διαχείριση πληροφοριών που περιέρχονται σε αυτό μέσω πληροφοριακών συστημάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και αφορούν θέματα αρμοδιότητάς του· και

(β) η εφαρμογή οποιασδήποτε νομοθεσίας του ανατίθεται.

(2) Το Τμήμα Τελωνείων είναι αρμόδιο, διά του Διευθυντή του, στα σημεία εισόδου και εξόδου, στους τελωνειακούς περιβόλους και στο εν γένει τελωνειακό έδαφος, για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του κοινωνικού συνόλου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον έλεγχο προσώπων, αποσκευών, εμπορευμάτων και μεταφορικών μέσων, για τον εντοπισμό-

(α) παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, εκρηκτικών, πυρηνικών υλικών, ειδών διπλής χρήσης, χημικών ουσιών, πρόδρομων ουσιών, κεφαλαίων προερχόμενων από οικονομικές εγκληματικές δραστηριότητες, πολιτιστικών αγαθών, ειδών που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ασέμνων ειδών· και

(β) παραβάσεων της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας και ποινικών αδικημάτων που αφορούν μεταφορές, αλιεία, προστασία του περιβάλλοντος, διακίνηση ειδών διανοητικής ιδιοκτησίας, άγριας πανίδας και χλωρίδας, προδρόμων ουσιών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων παραβάσεων της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας και ποινικών αδικημάτων που δεν προβλέπονται στο παρόν εδάφιο  και διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους που του ανατίθενται με ειδικές διατάξεις της Ενωσιακής και Κυπριακής Νομοθεσίας, με Διεθνείς Συνθήκες και Συμφωνίες για την προστασία των συμφερόντων της Δημοκρατίας και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις εκάστοτε σε ισχύ κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Η εποπτεία και ο έλεγχος των χώρων που αναγνωρίζονται ως τελωνειακοί περίβολοι και αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης ή εγκρίνονται ως ελεύθερες ζώνες ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Τμήματος Τελωνείων.

(4) Το Τμήμα Τελωνείων συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, καθώς και με άλλες υπηρεσίες εκτός της Δημοκρατίας στους τομείς της αρμοδιότητάς του και παρέχει τη συνδρομή του σε αυτές. τα μέλη της Αστυνομίας έχουν καθήκον να παρέχουν κάθε συνδρομή στην εφαρμογή της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας.

(5) Ο Διευθυντής ή και οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί δεν υπόκεινται σε έλεγχο από ιδιωτικό φορέα ασφάλειας ή φρούρησης χώρου υποκειμένου σε τελωνειακό έλεγχο, εφόσον δηλωθεί η ιδιότητά τους και επιδειχθεί η ταυτότητά τους.

Διευθυντής

5.-(1) Προϊστάμενος του Τμήματος Τελωνείων είναι ο Διευθυντής, ο οποίος είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος της Δημοκρατίας.

(2) Ο Διευθυντής έχει καθήκον, κάτω από τη γενική εποπτεία του Υπουργού, να εισπράττει τα έσοδα από δασμούς, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις και να ασκεί τις εξουσίες που του παρέχονται από την τελωνειακή ή και την άλλη νομοθεσία.

Άσκηση εξουσίας και εκτέλεση καθηκόντων

6.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτεί γραπτώς, είτε προγενέστερα είτε μεταγενέστερα της εκτέλεσης των καθηκόντων, δημόσιους υπαλλήλους και άλλα φυσικά πρόσωπα για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων αναφορικά με αρμοδιότητα που παραχωρήθηκε σε αυτόν. Τα καθήκοντα των προσώπων αυτών και οι όροι άσκησης των καθηκόντων τους, καθορίζονται από το Διευθυντή, ο οποίος δύναται να αναστείλει ή ανακαλέσει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση που παραχωρήθηκε με τον τρόπο αυτό.

(2) Οποιαδήποτε πράξη ή οτιδήποτε, το οποίο ο Διευθυντής, σύμφωνα με νομοθετική διάταξη, είναι υπόχρεος ή εντεταλμένος να πράξει, μπορεί να διενεργηθεί από οποιοδήποτε λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που έχει γενικά ή ειδικά εξουσιοδοτηθεί εγγράφως για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή· και οποιαδήποτε εξουσιοδότηση υπογραμμένη από το Διευθυντή είναι αποδεκτή ως απόδειξη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

Ωράριο λειτουργίας

7. Η εκτέλεση τελωνειακών εργασιών και διατυπώσεων διενεργείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη ώρα ή ημέρα ήθελε ο Διευθυντής καθορίσει εφόσον κριθεί αναγκαίο:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψει όπως τα τελωνεία παραμένουν ανοικτά και οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί είναι διαθέσιμοι σε αυτά ή αλλού για διεκπεραίωση εργασίας σε άλλες ημέρες και ώρες εκτός από αυτές που καθορίζονται πιο πάνω, εφόσον ήθελε πεισθεί ότι αυτό επιβάλλουν οι δημόσιες ανάγκες ή και ανάγκες του εμπορίου και καταβάλλονται ανάλογα με την περίπτωση τα τέλη υπερωρίας τα οποία καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τους όρους που ήθελε εκάστοτε καθορίσει.

Τελωνειακοί περίβολοι

8. Τους τελωνειακούς περιβόλους αποτελούν οι αναγκαίοι υποκείμενοι σε τελωνειακό έλεγχο ή εποπτεία χώροι, που βρίσκονται εκτός των τελωνειακών γραφείων, των Δημόσιων προσωρινών αποθηκών και των αποθηκών Δημοσίου και δύνανται να χρησιμοποιηθούν και ως υπαίθριοι χώροι προσωρινής εναπόθεσης, στους οποίους εκτελούνται τελωνειακές εργασίες. Ως τελωνειακοί περίβολοι χρησιμοποιούνται και οι αναγκαίοι δημόσιοι χώροι λιμένων και αερολιμένων.

Καθορισμός τελωνείων και τελωνειακών περιβόλων

9. Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει τα τελωνεία και τους τελωνειακούς περιβόλους στο έδαφος της Δημοκρατίας.