Επίσκεψη, επιθεώρηση και έλεγχος
Εξουσία εισόδου, επίσκεψης, επιθεώρησης και ελέγχου

75. Κατά πάντα χρόνο οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί εισέρχονται και επισκέπτονται κάθε χώρο υποκείμενο σε τελωνειακή επιτήρηση όπως αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης, ελεύθερες ζώνες και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, για επιθεώρηση και έλεγχο των ευρισκόμενων σε αυτές εμπορευμάτων και για τη διενέργεια ελέγχων των αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, έστω και αν αυτά τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εξουσία διενέργειας ελέγχων

76. Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για να διαπιστώσουν ή εξασφαλίσουν την τήρηση της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, δύνανται να διενεργούν ελέγχους επί όλων των εμπορευμάτων που σχετίζονται τόσο με την είσοδο ή εισαγωγή, έξοδο ή εξαγωγή, ή διακίνηση ή εναπόθεση σε χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας και επί οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου:

Νοείται ότι, οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί έχουν εξουσία να ζητούν κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τα πιο πάνω.

Εξουσία χρήσης κατάλληλων επιστημονικών μέσων για σκοπούς ελέγχου

77. Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί κατά τον έλεγχο για να διαπιστώσουν ή εξασφαλίσουν την τήρηση της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, δύνανται να χρησιμοποιούν κάθε κατάλληλο επιστημονικό ή άλλο μηχανικό μέσο ή άλλη συσκευή.