Τελωνειακή δίωξη
Εξουσία για τελωνειακή δίωξη

87.-(1) Οι ποινικές διώξεις για αδικήματα κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας ή της άλλης νομοθεσίας, καθώς και οποιαδήποτε διαδικασία για είσπραξη των δασμών, φόρων, ή χρηματικών ποινών ή για την κήρυξη εις δήμευση σκαφών ή άλλων μεταφορικών μέσων ή εμπορευμάτων, αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ως «τελωνειακές διώξεις» και ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(2) Η τελωνειακή δίωξη ασκείται στο όνομα του Διευθυντή σε όλα τα Δικαστήρια. Σε περίπτωση έφεσης, όταν η εφεσιβαλλόμενη απόφαση αφορά δασμό ή και φόρο ή πρόστιμο εναντίον σκάφους ή μεταφορικού μέσου ή εμπορευμάτων, το πρόσωπο που καταχώρησε κατάθεσ έφεση πρέπει όπως, για όσο χρόνο η έφεση εκκρεμεί, να καταθέσει στο Δικαστήριο το πληρωτέο, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση ποσό, εκτός αν το δικαστήριο που εκδικάζει την έφεση διατάξει διαφορετικά.

(3) Μάρτυρας ο οποίος εμφανίζεται για λογαριασμό του Διευθυντή ή όταν ο Διευθυντής εμφανίζεται ως μάρτυρας σε τελωνειακή δίωξη, δεν υποχρεώνεται να αποκαλύψει το γεγονός ότι έλαβε οποιαδήποτε πληροφορία ή τη φύση της ή το όνομα του προσώπου που έδωσε σε αυτόν την πληροφορία.

Συμβιβασμός αδικημάτων

88.-(1) Με εξαίρεση την περίπτωση ποινικών αδικημάτων σύμφωνα με τα εδάφια (3), (4) και (5) του το άρθρο υ 89(3), (4) και (5) του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να συμβιβάζει οποιοδήποτε αδίκημα ή πράξη, το οποίο ή η οποία ήθελε διαπραχθεί, ή για το οποίο ή την οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε από κάποιο πρόσωπο κατά παρέκκλιση ή παράβαση των διατάξεων της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, με όρους που καθορίζονται από αυτόν, κατά την κρίση του, έχει δε πλήρη εξουσία όπως αποδέχεται από το πρόσωπο αυτό χρηματική πληρωμή, η οποία δεν υπερβαίνει την ανώτατη χρηματική ποινή που προβλέπεται από την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία όπως αναφέρεται πιο πάνω για το αδίκημα ή την πράξη αυτή.

(2) Με την πληρωμή του ποσού αυτού στο Διευθυντή, απαγορεύεται η λήψη περαιτέρω δικαστικών μέτρων για το αδίκημα ή την πράξη αυτή εναντίον του προσώπου που συμβιβάσθηκε, αν δε αυτός τελεί υπό κράτηση αφήνεται ελεύθερος.