Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταφοράς του Μόνιμου Μηνιαίου Προσωπικού του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Κύπρου στο Δημόσιο Τομέα Νόμος του 2009.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Κέντρο» σημαίνει το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Κύπρου· και

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο του Κέντρου, ο οποίος αμέσως πριν από τον τερματισμό της λειτουργίας του Κέντρου, ασκούσε καθήκοντα πάνω σε μόνιμη μηνιαία βάση, σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου.

Μεταφορά του μόνιμου μηνιαίου προσωπικού στο δημόσιο τομέα

3.-(1) Λόγω του τερματισμού της λειτουργίας του Κέντρου από τις 31 Δεκεμβρίου 2007, και, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, οι θέσεις, που αναφέρονται κατωτέρω, μεταφέρονται, μαζί με το προσωπικό που σήμερα τις κατέχει, στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως ακολούθως:

(α) Μία θέση Αρχιλογίστριας /Συντονίστριας / Αναπληρώτριας Διευθύντριας ΔΣΚ (Κλ.Α12 (ιι)) μεταφέρεται στο Γενικό Λογιστήριο, με την κάτοχό της και μετονομάζεται σε Ανώτερο Λειτουργό Λογιστηρίου (Κλ.Α12(ιι))·

(β) μία θέση Λογιστικού Λειτουργού (Κλ.Α7) μεταφέρεται με τον κάτοχό της στο Γενικό Λογιστήριο και μετονομάζεται σε Λειτουργό Λογιστηρίου (Κλ.Α7)· και

(γ) μία θέση Υπεύθυνης Πωλήσεων και Δημοσίων Σχέσεων (Κλ.Α7) μεταφέρεται με την κάτοχό της στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και μετονομάζεται σε Επιθεωρητή Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας (Κλ.Α7).

(2) Το προσωπικό, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), δεν εντάσσεται στις δομές οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών στις οποίες μεταφέρεται και οι θέσεις που δημιουργούνται παραμένουν ως «μεμονωμένες», σημειώνονται με διπλό σταυρό στον Προϋπολογισμό και, με την κένωσή τους, για οποιοδήποτε λόγο, καταργούνται.

Δικαίωμα υπαλλήλου να αρνηθεί τη μεταφορά του δυνάμει του άρθρου 3

4. Κάθε υπάλληλος, πριν τη μεταφορά του στο Γενικό Λογιστήριο ή στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, και μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν, των όρων υπηρεσίας της νέας θέσεώς του, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, δύναται να δηλώσει εγγράφως προς το Γενικό Λογιστή ή στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανάλογα με το πού έχει μεταφερθεί, ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στην εν λόγω θέση σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και, σε τέτοια περίπτωση, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι οι υπηρεσίες του έχουν τερματισθεί, όπως καθορίζεται στον περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμο και δικαιούται τέτοια ωφελήματα, όπως αυτά καθορίζονται στον εν λόγω Νόμο.

Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα των υπαλλήλων

5.-(1) Κάθε υπάλληλος, ο οποίος μεταφέρεται είτε στο Γενικό Λογιστήριο είτε στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό, τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, διατηρεί τη μισθολογική του κλίμακα, απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοσίων υπαλλήλων.

(2) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, οι οποίοι μεταφέρονται είτε στο Γενικό Λογιστήριο είτε στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν τους Δημόσιους Υπάλληλους γενικά, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Η υπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία υπαλλήλου, που μεταφέρεται είτε στο Γενικό Λογιστήριο είτε στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, θεωρείται συνέχιση της υπηρεσίας του χωρίς διακοπή από την προηγούμενη υπηρεσία του, και οι απολαβές και λοιποί όροι δε δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά τη νέα υπηρεσία του.

(4) Οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, εφαρμόζονται αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε υπαλλήλου που μεταφέρεται είτε στο Γενικό Λογιστήριο είτε στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ ένα μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.